Inwestor rzadko kiedy samodzielnie realizuje zaplanowaną przez siebie inwestycje – standardowym rozwiązaniem jest powierzenie jej wykonania wyspecjalizowanej w pracach budowlanych firmie; to z kolei wymaga odpowiedniego ustalenia zasad współpracy pomiędzy nim a wybranym przez niego wykonawcą. W tym celu zawiera się umowę o roboty budowlane. O czym warto pamiętać przed jej podpisaniem?

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Umowa o roboty budowlane stanowi jeden z rodzajów kontraktów uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego przepisami, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane określa sam ustawodawca.

Umowa tylko na piśmie?

Warto pamiętać, że umowa o roboty budowlane może dotyczyć nie tylko wzniesienia nowej inwestycji, ale również jej remontu czy przebudowy – kontrakt ten w istocie odnosi się do wszystkich przykładów robót budowlanych. Zawsze warto sporządzić go na piśmie, co pozwala uniknąć nieporozumień czy problemów interpretacyjnych, a jednocześnie możliwie najdokładniej określić prawa i obowiązki inwestora oraz wykonawcy.

Precyzyjna redakcja umowy o roboty budowlane jest szczególnie istotna, kiedy na linii inwestor-wykonawca pojawiają się konflikty lub nieporozumienia, a tego właściwie nigdy nie można wykluczyć, zwłaszcza w tak niestabilnej sytuacji gospodarczej jak obecna. Tekst umowy o roboty budowlane jest także bardzo istotnym dowodem w razie ewentualnego procesu sądowego pomiędzy jej stronami. Przed podpisaniem takiego kontraktu warto też skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, a nawet zlecić mu napisanie tekstu umowy.