Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Jeden z dotychczasowych kierunków orzecznictwa sprowadzał się do argumentacji, że jeżeli odstąpienie od umowy jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, powództwo o...