Prawo karne Warszawa

Prawo karne to jedna z gałęzi prawa, regulująca normy prawne dotyczące czynów zabronionych oraz zakresu i rodzajów sankcji karnych, jakie mogą zostać nałożone na osoby popełniające przestępstwa. Podstawowym celem prawa karnego jest ochrona interesów społeczeństwa przed atakami prowadzącymi do naruszenia lub narażenia na niebezpieczeństwo dóbr o społecznej wartości. Gwarantuje ono również sprawcy ochronę przed nadużyciami ze strony organów państwa, natomiast z drugiej strony pełni funkcję kompensacyjną osobie pokrzywdzonej czynem zabronionych. Podstawowym aktem prawnym określającym rodzaje przestępstw jest kodeks karny.
 

Reprezentacja w sprawach karnych – MM Legal

Reprezentacja w sprawach karnych przez adwokata karnistę zapewnia skuteczną obronę oskarżonego oraz ochronę jego praw i interesów w toku postępowania karnego. Główne aspekty występowania w sprawach karnych obrońcy obejmuje:

 1. prawo do obrony – to podstawowa dyrektywa postępowania karnego przyznająca oskarżonemu prawo do obrony przed sądem oraz prawo do obrony we wszystkich rodzajach postępowań. Zasada to obowiązuje na każdym etapie postępowania. Oskarżony może mieć jednocześnie trzech obrońców, natomiast obwiniony w sprawie o wykroczenie – jednego.
 2. Prawo do obrony oskarżony może realizować poprzez udział w rozprawach sądowych, składanie wniosków dowodowych, zadawanie pytań świadkom. 

 3. prawo wyboru adwokata – oskarżony może ustanowić obrońcę z wyboru w sprawie karnej. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie lub przez oświadczenie podane ustnie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. 
 4. Przepisy przewidują również możliwość wyznaczenia obrońcy z urzędu, jeżeli oskarżony wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Obrońca z urzędu w sprawie karnej wyznaczany jest przez sąd z listy obrońców. 

  Przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują także pewne wypadku, w których obrona oskarżonego jest obligatoryjna. Obligatoryjna obrona występuje, gdy oskarżony: 

  • nie ukończył 18 lat, 
  • jest głuchy, niemy lub niewidomy,
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość czy jego zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona, 
  • zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwana na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny, 
  • gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczność utrudniające obronę, 
  • w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię, tj. przestępstwo zagrożone karą 3 lat pozbawienia wolności lub surowszą.
 5. udział adwokata w postępowaniu przygotowawczym – postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszy etap procesu karnego. Jego celem jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowił on przestępstwo, wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, zebranie danych o oskarżonym, wyjaśnieniem okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody, a także zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.
 6. Stronami postępowania przygotowawczego jest podejrzany i pokrzywdzony, a czynności prowadzi lub nadzoruje prokurator, Policja i inne uprawnione organy, a także w niewielkim zakresie sąd, np. stosuje tymczasowe aresztowanie. 

  Postępowanie przygotowawcze kończy się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu lub umorzeniem postępowania.  

 7. udział adwokata w postępowaniu sądowym – po skierowaniu aktu oskarżenia sprawa toczy się przed sądem. Po udzieleniu upoważnienia do obrony obrońca podejmuje czynności w sprawie. W pierwszej kolejności szczegółowo zapoznaje się z aktami sprawy karnej, w tym zebranym materiałem dowodowym. Następnie opracowuje linię obrony, w ramach której może składać dodatkowe wnioski dowodowe. Na każdym etapie postępowania może składać pisma procesowe. 
 8. Udział w postępowaniu sądowym obejmuje również reprezentowanie oskarżonego na posiedzeniach sądu oraz kontrolowanie przebiegu postępowania karnego.  

 9. reprezentacja oskarżonego na etapie wykonywania kary – po wydaniu wyroku skazującego i umieszczeniu oskarżonego w zakładzie karnym udział adwokata może być związany z podejmowaniem czynności dotyczących wykonywania kary, w szczególności wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 

MM Legal – zespół specjalistów od prawa karnego

Udział adwokata w sprawach karnych zapewnia skuteczną obronę na każdym etapie postępowania. Obrońca posiadający doświadczenie z zakresu prawa karnego oraz dobrą znajomość przepisów postępowania karnego wie, jakie kroki należy podjąć na konkretnym etapie postępowania, aby obrona była efektywna. Kancelaria adwokacka to zespół profesjonalnych pełnomocników specjalizujących się w obszarze prawa karnego. 

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię zabezpiecza prawa procesowe klienta na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Naszym zadaniem jest kontrola czy nie doszło do naruszeń proceduralnych, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowane są odpowiednie środki celem obrony praw klienta. 

Korzyści jakie wynikają z udziału obrońcy w sprawach karnych to w szczególności:

 1. zapewnienie fachowej, specjalistycznej wiedzy prawniczej – profesjonalny obrońca posiada rozległą wiedzę na temat przepisów karnych, procedury stosowanej przez organy ścigania i sąd oraz orzecznictwa sądów karnych. Pozwana to na skuteczne reprezentowanie klienta i wykorzystanie odpowiednich środków obrony;
 2. fachowa ocena dowodów – pierwszym etapem po wstąpieniu obrońcy do sprawy karnej jest analiza i ocena zebranego materiału dowodowego. Doświadczenie i wiedza pozwalają rzetelnie ocenić i identyfikować zgromadzone dowody oraz przygotować skuteczną obronę, dostosowaną do ujawnionych w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych; 
 3. opracowanie strategii obrony – udział adwokata zapewnia profesjonalne opracowanie strategii obrony, uwzględniającej stan faktyczny i prawny sprawy, zebrany w sprawie materiał dowodowy, argumenty przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść klienta; 
 4. reprezentacja przed sądem oraz organami ścigania – obrońca reprezentuje oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego oraz na dalszym etapie postępowania sądowego. W tym obszarze jest to w szczególności udział w posiedzeniach sądu, składanie wniosków, w tym wniosków formalnych i dowodowych, zadawanie pytań świadkom oraz przedstawianie argumentacji prawnej i faktycznej; 
 5. negocjacje z prokuratorem – w określonych sytuacjach przewidzianych przepisami, obrońca może podjąć negocjacje z prokuratorem w celu uzyskania jak najbardziej korzystanego dla klienta wyroku. Dotyczy to w szczególności spraw karnych, w których oskarżony przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu. Otwiera to drogę do skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się karze, w ramach którego prokurator zamiast aktu oskarżenia kieruje wniosek o skazanie i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary lub środków karnych; 
 6. zabezpieczenie praw oskarżonego – pomoc adwokata w tym obszarze obejmuje zapewnienie oskarżonemu ochrony i poszanowania jego praw, w tym prawa do obrony, które obejmuje prawo do posiadania obrońcy, a także możliwość samodzielnej obrony. Oskarżony nie ma również obowiązku składania wyjaśnień ani dostarczania dowodów przemawiających na jego niekorzyść. Zadanie to spoczywa na oskarżycielu. 
 7. Oskarżony ma również prawo do uczciwego procesu, co oznacza poinformowanie w sposób zrozumiały o treści zarzutów i posiadanym materiale dowodowym oraz prawo do aktywnej obrony przez przedstawianie dowodów na swoją obronę. W przypadku, gdy oskarżony nie posługuje się językiem polskim należy zapewnić mu prawo do korzystania z tłumacza. Zapewnia to pełne zrozumienie zarzutów oraz możliwość skutecznego korzystania z praw procesowych. 

  Jednym z podstawowych praw oskarżonego jest również prawo do zaskarżenia wydanego wyroku do sądu drugiej instancji. Udział adwokata zapewnia profesjonalne sporządzenie apelacji od wyroku sądu, jeżeli doszło do uchybień w toku postępowania karnego. 

  Wszystkie powyżej opisane prawa oskarżonego mają za zadanie zapewnienie sprawiedliwego i uczciwego procesu oraz ochronę podstawowych praw jednostki, co minimalizuje ryzyko niesłusznego skazania. 

 8. wiedza na temat procedury – udział adwokata to specjalistyczna wiedza na temat procedury w sprawach karnych, obejmująca znajomość zarówno przepisów prawa materialnego, przepisów procedury karnej, jak i umiejętność ich praktycznego zastosowania. Gwarantuje to ochronę praw oskarżonego, pozwala na dokładną analizę aktu oskarżenia i przyjęcie odpowiedniej strategii obrony, umiejętne sporządzanie pism procesowych oraz skuteczne prowadzenie czynności procesowych, w szczególności przesłuchania świadków lub konfrontacji, a także efektywne przedstawianie dowodów na korzyść oskarżonego. 
 9.  

 10. przygotowanie na rozprawę sądową – to kompleksowy proces wymagający od adwokata karnisty uzyskania dostępu do akt sprawy karnej, szczegółowej analizy zarzutów i zebranego w sprawie materiału dowodowego, ustalenie i przygotowanie strategii obrony, przygotowania wniosków i pism procesowych, umiejętne przeprowadzenie przesłuchania środków, przygotowanie oskarżonego na rozprawę i bieżącego śledzenia przepisów dotyczących procedury z jednoczesnym wykorzystywaniem ich w sprawie. 

Wszystkie powyżej wskazane czynności podejmowane przez adwokata zajmującego się sprawami karnymi wykonywane są przez profesjonalnych pełnomocników posiadających wiedzę i doświadczenie. Gwarantuje to najwyższą jakość świadczonych usług i pomoc na każdym etapie postępowania. Doświadczony specjalista pomaga w zrozumieniu przepisów prawa oraz wyjaśnia przebieg procesu, proponuje najlepsze dla klienta rozwiązania oraz dostosowuje do tego taktykę obrony. Wszystkie te okoliczności mogą mieć istotny wpływ na wynik sprawy karnej. 

Kancelaria prawa karnego posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych o różnym stopniu skomplikowania. Zespół kancelarii jest zaangażowany w każdą ze spraw, do której podchodzi indywidualnie, dba o dobre relacje z klientem oraz na bieżąco przekazuje informacje dotyczące postępowania. 
 

Usługi zakresu prawa karnego Warszawa

Kancelaria adwokacka oferuje szereg usług związanych z obszarem prawa karnego. Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw z zakresu prawa karnego. Obsługa prawna świadczona jest na każdym etapie postępowania, zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. 

Prawo karne to gałąź prawa regulująca kwestie związane z przestępstwem oraz odpowiedzialnością za ich popełnienie. Celem prawa karnego jest ochrona jednostki, społeczeństwa i państwa poprzez zapobieganiem i zwalczanie przestępstw. 

Podstawowym elementem prawa karnego jest przestępstwo. Przestępstwa dzielimy na zbrodnie oraz występki. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo surowszą, z kolei występem jest czynem zabronionym zagrożonym grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. 

Natomiast drobne czyny karalne unormowane zostały w odrębnym akcie prawnym – kodeksie wykroczeń. Zgodnie z jego przepisami odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. 

Kancelaria adwokacka świadczy usług prawne zarówno w obszarze prawa karnego, jaki prawa wykroczeń. Do głównym obszarów działania należą:

 1. Doradztwo prawne – obejmuje różnorodne obszary i świadczone jest na każdym etapie postępowania. W ramach doradztwa kancelaria przeprowadza szczegółową analizę sytuacji prawnej klienta w kontekście sprawy karnej, udziela porad dotyczących postępowania w przypadku postawienia zarzutów karnych, reagowania na wezwanie przez organy ścigania oraz wskazuje przysługujące klientowi prawa na etapie postępowania przygotowawczego. 
 2. Kancelaria pomaga również w przygotowaniu klienta do rozprawy sądowej obejmującą analizę dowodów, przygotowanie argumentów oraz omówienie elementów rozprawy sądowej. W zakresie prawa karnego doradztwo prawne obejmuje również reprezentowanie klienta przed sądem na każdym etapie postępowania – od postępowania przygotowawczego po proces główny i ewentualne działanie przed sądem drugiej instancji.  

 3. Obrona w sprawach karnych – głównym celem działania w tym obszarze przez obrońcę jest ochrona praw oskarżonego i zapewnienie mu uczciwego, sprawiedliwego procesu. Pierwszym etapem obrony w sprawach karnym jest analiza okoliczności sprawy i dowodów jakimi dysponują organy ścigania. Jednocześnie klient zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz potencjalnych konsekwencjach prawnych. Po zapoznaniu się z aktami sprawy karnej możliwa jest ocena zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego celem przygotowania obrony. 
 4. Obrona w sprawach karnych to również uczestnictwo w czynnościach procesowych, w szczególności przesłuchaniu świadków, a także aktywne uczestnictwo w postępowaniu poprzez składanie wniosków dowodowych i innych pism procesowych. Przed rozpoczęciem procesu możliwe jest prowadzenie negocjacji w celu skorzystania z instytucji warunkowego umorzenia postępowania. 

  Na dalszym etapie postępowania to również udział w posiedzeniach sądu i reprezentowanie oskarżonego poprzez udział w przesłuchaniu świadków, biegłych, składanie wniosków formalnych oraz prezentowanie argumentacji przemawiającej na korzyść oskarżonego. 

 5. Przygotowanie pism procesowych – kancelaria specjalizująca się prawem karnym zajmuje się również sporządzaniem pism procesowych w zależności od etapu postępowania karnego.
 6. W przypadku ustanowienia adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego może on złożyć prywatny akt oskarżenia. 

  W przypadku działania w charakterze obrońcy oskarżonego możliwe jest przygotowanie różnych pism mających na celu ochronę praw oskarżonego, w szczególności wniosków dowodowych, w tym m.in. o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów, zeznań świadków lub opinii biegłego. W toku postępowania może również pojawić się konieczność złożenia zażalenia na poszczególne czynności podejmowane przez sąd lub organy ścigania, na przykład zażalenie na postanowienie o zastosowaniu wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania. 

  W przypadku wydania przez sąd pierwszej instancji niekorzystnego dla oskarżonego wyroku oraz wykrycia uchybień w toku prowadzonego postępowania obrońca może złożyć apelacje do sądu drugiej instancji. 

 7. Sprawy karne gospodarcze – kancelaria zajmuje się również świadczeniem usług prawnych w sprawach karnych gospodarczych. Sprawy te dotyczą czynów zabronionych z zakresy prawa gospodarczego, takich jak oszustwa, nielegalne transakcje handlowe, fałszowanie dokumentów lub przestępstwa korupcyjne. 
 8. Podobnie jak w innych sprawach z zakresu prawa karnego reprezentacja w sprawach karnych gospodarczych skupia się na analizie sytuacji prawnej klienta, przygotowaniu obrony, reprezentacji przed organami ścigania, a następnie przed sądem, a w przypadku niekorzystnego wyroku – złożenie apelacji i reprezentowanie klienta w postępowaniu apelacyjnym. 

 9. Sprawy rodzinne z elementem karnym – kancelaria zajmuje się działaniem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego powiązanego z przestępstwami. Najczęściej występującymi sprawami w tej kategorii są sprawy dotyczące znęcenia fizycznego i psychicznego, przestępstwa seksualne, groźby karalne czy naruszenie nietykalności cielesnej.
 10.  

 11. Reprezentacja na etapie wykonywania kary – pomoc prawna kancelarii świadczona jest również na etapie wykonywania kary przez oskarżonego. W tym kontekście nasza kancelaria zajmuje się kwestiami związanymi z wykonywaniem kary, zabezpieczeniem praw skazanego oraz ewentualnymi procedurami odwoławczymi. 

W tym obszarze to przede wszystkim występowanie z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie – przygotowanie wniosku oraz odpowiedniej argumentacji faktycznej i prawnej. To również składanie zażaleń oraz skargi w przypadku naruszenia praw osadzonego w trakcie odbywania kary. Obrońca może również podejmować działania w celu zmiany warunków odbywania kary, w tym przeniesienia do innego zakładu penitencjarnego czy zmiana formy kary. 
 

Prawo karne w Warszawie – rodzaje prowadzonych spraw

Kancelaria adwokacka świadczy profesjonalne usługi z zakresu prawa karnego, zmierzające do efektywnej obrony klienta. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu licznych sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i etapie postępowania sądowego. Do najczęściej prowadzonych spraw karnych oraz podejmowanych działań z zakresu prawa karnego należą: 

 1. sprawy z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w szczególności prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; 
 2. sprawy z zakresu przestępstw przeciwko mieniu, w szczególności przywłaszczenia mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju paserstwa oraz oszustwa;  
 3. sprawy prowadzone na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, w szczególności sprawy dotyczące posiadania narkotyków; 
 4. składanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, na każdym etapie postępowania; 
 5. Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa. Przepisy szczegółowo określają przesłanki zastosowania przedmiotowej instytucji oraz sprawy, w których może być zastosowana. 

  O warunkowym umorzeniu postępowania orzeka sąd. W przypadku, gdy prokurator uzna, że w sprawie zachodzą podstawy do warunkowego umorzenia postępowania może skierować do sądu stosowny wniosek, który zastępuje akt oskarżenia. Sąd orzekając o warunkowym umorzeniu postępowania określa okres próby, podczas której sprawca nie może popełnić podobnego przestępstwa umyślnego, za które został skazany. Okres próby wynosi od jednego roku do trzech lat. Jednocześnie sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia lub orzeka nawiązkę. Może również nałożyć określone obowiązki, w tym informowanie sądu o przebiegu okresu próby, poddanie się terapii lub terapii uzależnień, przeproszenie pokrzywdzonego. Zastosowanie tej instytucji prawa karnego powoduje umorzenie postępowania. W przypadku popełnienia przez sprawcę w okresie próby umyślnego przestępstwa, za które został prawomocnie skazany sąd podejmuje postępowanie. 

 6. sprawy z zakresu przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej, w tym o zniesławienie, zniewagę oraz naruszenie nietykalności cielesnej; 
 7. Naruszenie nietykalności cielesnej to przestępstwo polegające na bezprawnym uderzeniu człowieka lub naruszeniu jego nietykalności cielesnej w inny sposób. Dobrem ochronionym jest nietykalność cielesna stanowiąca jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka. Istotą tej ochrony jest zagwarantowanie wolności od fizycznych oddziaływań na jego ciało. 

 8. składania na etapie postępowania wykonawczego wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie; 
 9. Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja prawa karnego polegająca na rezygnacji z wykonywania pozostałej skazanemu części kary pozbawienia wolności na okres próby, z możliwością odwołania w sytuacjach określonych przez ustawodawcę. 

  Warunkiem skorzystania z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia jest pozytywna prognoza kryminologiczna skazanego – przyjmuje się, że skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie po popełnieniu przestępstwa oraz zachowanie w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. 

 10. sprawy z zakresu prawa wykroczeń.
 11. Reprezentacja w sprawach karnych dotyczy także występowanie w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w celu zapewnienie ochrony prawnej osobie pokrzywdzonej przestępstwem. 

  W polskim systemie prawnym ustawodawca przewidział możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego. W postępowaniu tym osoba pokrzywdzona przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Do najpowszechniejszych przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego należą m.in. zniesławienie, pomówienie oraz przestępstwa przeciwko nietykalności cielesnej. Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia wymaga spełnienia określonych wymagań formalnych, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata.

  Wskazane powyżej sprawy karne należą do najczęściej prowadzonych przez kancelarię. Udział obrońcy w sprawach karnych gwarantuje specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w obszarze przestępstw. Jednocześnie zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, znajomość procedury karnej, a co za tym idzie – także skuteczną obronę. Usługi prawne świadczone w obszarze prawa karnego mają charakter kompleksowy, obejmują udzielanie porad prawnych, przygotowywanie wniosków dowodowych oraz innych pismo procesowych, reprezentowanie osoby podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w toku postępowania sądowego.   

 

Adwokat prawo karne Warszawa – skontaktuj się z nami!

Kancelaria specjalizująca się w prawie karnym Warszawa zapewnia kompleksową, profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych.

Powierzenie sprawy karnej profesjonalnemu pełnomocnikowi to pewność posiadania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. Kancelaria dotychczas prowadziła wiele postępowań karnych zarówno w mniej skomplikowanych sprawach z zakresu prawa wykroczeń, jak również wieloaspektowe, obszerne sprawy karne, karne gospodarcze i karno-skarbowe. Posiadane doświadczenie i rozległa wiedza w sprawach karnych pozwalają z sukcesem prowadzić sprawy karne dla naszych klientów. 

Kancelaria prawa karnego Warszawa kładzie duży nacisk na pozytywne relacje z klientami, dlatego dokłada starań, aby dbać o regularny kontakt z klientami i skuteczną komunikacje. W tym zakresie kancelaria na bieżąco informuje klientów o kolejnych czynnościach podejmowanych w sprawie, wydawanych przez sąd i organy ścigania decyzjach oraz związanych z tym konsekwencjach prawnych, terminach kolejnych posiedzeń sądu wraz z informację czego będą dotyczyć. 

Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, analizę i dostosowanie rozwiązań prawnych oraz strategii obrony do okoliczności konkretnej sprawy i potrzeb klienta, zapewniając skuteczną obronę oraz osiągając najlepsze wyniki. Wszystkie podejmowane działania cechuje rzetelność, uczciwość i profesjonalizm, co pozwala budować zaufanie klienta.

Skorzystanie z usług kancelarii prawa karnego Warszawa to także transparentność w kwestiach finansowych. Na etapie udzielania pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony przedstawiamy szczegółowe informacje co do kosztów udzielanych porad prawnych oraz reprezentacji w sprawie. Istotne jest to, aby finalne warunki umowy zarówno w zakresie czynności wchodzących w zakres reprezentacji w sprawie, jak i finansowym pozostawały dla stron jasne i zrozumiałe. 

Skuteczna i efektywna obrona w sprawach karnych prowadzonych przez kancelarię adwokacką świadczą o naszym zaangażowaniu w sprawy i profesjonalizmie. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia sprawy i uzyskania wsparcia doświadczonego w sprawach karnych zespołu.

1 + 4 =

adwokat Marcin Malinowski

+48 791 35 16 09

adwokat@marcinmalinowski.pl
zobacz profil

* W trosce o Państwa wygodę i czas, proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej.

adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Kraków