Prawo e-commerce

Prawo e-commerce, określane także jako prawo handlu elektronicznego, obejmuje zbiór przepisów prawnych i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze elektronicznego handlu. Branża e-commerce przewiduje dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Obejmuje to cały proces transakcyjny, poczynając od wyboru produktu lub usługi przez klienta, poprzez złożenie zamówienia i dokonanie płatności, kończąc na dostarczeniu towaru lub usługi. 
 

Co to jest prawo e-commerce?

Rozwijający się rynek nowych technologii, w szczególności rosnąca liczba sklepów i platform internetowych, spowodowała konieczność uregulowania procesu dokonywania transakcji za pośrednictwem Internetu. Reakcję na tę potrzebę stanowi prawo e-commerce, które obejmuje różne aspekty od zawierania umów elektronicznych po ochronę konsumentów i bezpieczeństwo transakcji online. 

Prawo e-commerce to w szczególności regulacje dotyczące zawierania umów elektronicznych. Przepisy te określają warunki składania zamówień online, akceptacji ofert, zasady płatności i dostawy towarów lub usług. 

Kolejnym istotnym aspektem prawa e-commerce jest ochrona konsumentów, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa przy transakcjach online. Kluczowymi elementami ochrony konsumentów w obszarze e-commerce jest prawo do informacji, prawo do odstąpienia od umowy, bezpieczeństwo płatności, ochrona danych osobowych, prawo do reklamacji i gwarancji, prawo do zabezpieczeń i potwierdzeń transakcji oraz odpowiedzialność za wady produktów.

Prawo do informacji to jeden z najważniejszych obszarów ochrony konsumentów. Jego celem jest dostarczenie konsumentom pełnych i zrozumiałych informacji dotyczących oferowanych produktów lub usług. Obowiązek ten spoczywa na sprzedawcy, który powinien przekazywać pełne i rzetelne informacje na temat oferowanych produktów lub usług. Obejmuje to w szczególności informacje na temat cech produktów, ceny, warunków dostawy, prawa do odstąpienia od umowy, gwarancji oraz wszelkich innych istotnych warunków transakcji. Przekazywane przez sprzedawcę internetowego informacje powinny być przedstawiane w sposób jasny i zrozumiały dla przeciętnego konsumenta, a jednocześnie być wolne od trudnych do zrozumienia sformułowań lub ukrytych w długich dokumentach ważnych informacji. 

Konsument powinien mieć dostęp do ważnych informacji przed dokonaniem zakupu, w szczególności dotyczących cen oraz dodatkowych opłat, podatków czy kosztów dostawy. Jednocześnie konsument powinien wiedzieć o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy. Sprzedawca internetowy jest zobowiązany do przekazania jasnych i zrozumiałych informacji na temat warunków i procedur związanych z odstąpieniem od umowy. Konsument powinien otrzymać również informacje dotyczące zakresu gwarancji, jeżeli produkt jest nią objęty oraz warunków korzystania z serwisu posprzedażowego.  

Prawo e-commerce nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia bezpiecznych metod płatności online, mających na celu ochronę danych finansowych konsumentów podczas transakcji online. Do najczęściej stosowanych środków i procedur należą: szyfrowanie danych, korzystanie z certyfikatów bezpieczeństwa, wprowadzanie dwuetapowego procesu uwierzytelniania oraz stosowania zaawansowanych systemów wykrywania oszustw. 

Kolejnym istotnych aspektem ochrony konsumentów jest ochrona danych osobowych, obejmująca kompleksowy zestaw przepisów i praktyk mających na celu zapewnienie prywatności, bezpieczeństwa i uczciwego przetrwania danych osobowych klientów dokonujących zakupów online. 

Jedną z podstawowych i najbardziej znanych form ochrony danych osobowych w Polsce jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, powszechnie znana jako RODO. Określa ona warunki zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Ochrona danych osobowych obejmuje również uzyskanie wyraźnej zgody konsumenta na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w tym popularnych plików cookies, używanych w celu gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach online. 

Ważnym aspektem prawa e-commerce jest także odpowiedzialność sprzedawcy za wady produktu. Stworzone regulacje określają zakres i warunki, na jakich przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność za wady produktów oferowanych w sprzedaży online. W tym kontekście wskazać należy na przepisy uprawniające konsumenta do składania reklamacji, w tym określające termin na jej zgłoszenie. Jednocześnie na przedsiębiorstwa e-commerce nałożone zostały  obowiązki informowania o procedurze reklamacji, a w przypadku jej zgłoszenia– udzielenia odpowiedzi w określonym czasie. 

Prawo e-commerce reguluje także zasady reklam i marketingu online, w tym obowiązku przekazywania uczciwych, rzetelnych informacji oraz unikania wprowadzania konsumentów w błąd oraz oznaczania reklam w sposób widoczny, tak aby konsument nie miał trudności w odróżnieniu reklamy od treści redakcyjnych. Reklamy nie mogą zawierać nieprawdziwych i niezweryfikowanych danych dotyczących oferowanego produktu lub usługi. E-commerce w kontekście reklamy i marketingu to również ochrona konsumentów we wszystkich wskazanych powyżej aspektach, a także ochrona danych osobowych i prywatności. 

Przepisy dotyczące e-commerce to obszerne, obejmujące wiele aspektów regulacje dotyczące funkcjonowania handlu elektronicznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 
 

Działania podejmowane z zakresu prawa e commerce

Kancelaria podejmuje szereg działań na rzecz podmiotów działających na rynku e-commerce, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i konsumentów. Celem tych działań jest w szczególności zapewnienie zgodności z przepisami prawa, jak również ochrona interesów klientów i dostosowanie ich działalności do dynamicznie zmieniających się przepisów w obszarze e-commerce.  

Do najważniejszych działań podejmowanych w obszarze e-commerce jest opiniowanie i opracowywanie umów handlowych oraz regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem platform e-commerce. Przygotowanie dokumentów wymaga ich dostosowania do specyfiki działalności danego sklepu internetowego i obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony konsumentów i ochrony danych osobowych. 

Regulamin sklepu internetowego to jeden z najważniejszych dokumentów określający sposób funkcjonowania platformy e-commerce. Do jego podstawowych elementów należy wyjaśnienie kluczowych definicji użytych w regulaminie, określenie zakresu działalności sklepu i realizacji zamówień – w tym szczegółowe opisanie zasad składania zamówień, płatności oraz dostawy, a także zasady składania reklamacji oraz zwrotu. Postanowienia regulaminu powinny być zrozumiałe i czytelne dla klienta, zgodne z obowiązującymi przepisami i dostosowane do sposobu funkcjonowania sklepu. 

Działalność kancelarii w obszarze e-commerce to także tworzenie i analiza umów sprzedaży online oraz umów o świadczenie usług online. W procesie sporządzania tej kategorii dokumentów istotne jest to, aby uwzględniały one aspekty związane ze specyfiką funkcjonowania platform e-commerce i świadczeniem usług online. 

Umowy sprzedaży online oraz umowy o świadczenie usług online muszą jasno określać przedmiot umowy oraz cechy i parametry sprzedawanych produktów lub rodzaj i zakres świadczonych usług, zasady płatności, procedury składania zamówień i warunki dostawy lub proces zamawiania i korzystania z usługi. To także zapisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy i opis zasad zgłaszania reklamacji. 

Kluczowymi elementami każdej platformy e-commerce jest także polityka prywatności, zawierające informacje dotyczące sposobu zbierania, przechowywania, używania i udostępniania danych osobowych użytkowników. Dokument ten powinien określać administratora danych, rodzaje zbieranych danych i cel ich gromadzenia, okres przechowywania danych, a także prawa użytkownika. 

Obszar e-commerce to także regulacje dotyczące polityki zwrotów i reklamacji. Stanowią one zbiór zasad określających sposób postępowania w przypadku zwrotu zakupionych towarów lub zgłoszenia reklamacji przez klienta. Dokumenty te zapewniają zaufanie oraz transparentność w relacjach między sprzedawcą internetowym a konsumentem. 

Polityka zwrotów i reklamacji to w szczególności informacje na temat prawa klienta do odstąpienia od umowy w określonym czasie bez podawania przyczyny oraz procedury i formularze do odstąpienia od umowy. Dokumenty te określają również zasady zwrotu towarów oraz ponoszonych z tego tytułu kosztów, szczegółowo opisują procedury zgłaszania reklamacji i warunki jej przyjęcia oraz termin na rozpatrzenie reklamacji.  

W kontekście branży e-commerce należy wspomnieć również o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161, potocznie nazywanej dyrektywą Omnibus oraz przepisanych krajowych implementujących ją do polskiego porządku prawnego. Regulacja ta wprowadziła szereg zmian i rozwiązań prawnych mających na celu lepszą ochronę praw dokumentów oraz zwiększenie transparentności rynku e-commerce. W Polsce przepisy te weszły w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

Jednym z głównych zagadnień związanych z prawem e-commerce jest także ochrona danych osobowych. Platformy internetowe, w tym sklepy internetowe zbierają, przetwarzają i przechowują dane osobowe. Koniecznym wobec tego stało się wprowadzenie norm zapewniających prywatność i bezpieczeństwo informacji identyfikujących konkretne osoby.  

Podstawową regulacją w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, powszechnie znane jako RODO. Akt ten wprowadza jednolite zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, nakładając jednocześnie na administratorów obowiązek informowania o celach przetwarzania danych i udzielania informacji o prawach klientów. 

Prawo e-commerce pozostaje w ścisłym związku z regulacjami dotyczącymi ochrony konsumentów. W tym zakresie doradztwo prawne obejmuje dostosowanie różnych aspektów funkcjonowania sklepu internetowego do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Działania te mają na celu zminimalizowanie ryzyka prawnego dla podmiotów działających w branży e-commerce. 

Rozwijający się rynek nowych technologii stanowi zagrożenie dla prawa autorskiego i własności intelektualnej. W tym obszarze kancelaria podejmuje działania zmierzające do ochrony praw podmiotów działających w branży e-commerce, w szczególności jest to pomoc w rejestracji i ochronie znaków towarowych i patentów. 

W obszarze prawa e-commerce kancelaria zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sporach. Jest to w szczególności udział w mediacjach i arbitrażu, które jako alternatywne sposoby rozwiązywania sporu zalecane są w branży e-commerce. W przypadku sporów, których nie udało się rozwiązać na etapie przedprocesowym obsługa prawna obejmuje reprezentowanie przed sądem i urzędami oraz aktywny udział w negocjacjach. 

Usługi prawne świadczone w branży e-commerce to także sporządzanie opinii prawnych, zawierających analizę konkretnych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności handlowej online. Mają one na celu dostarczenie klientowi wyczerpujących informacji na temat prawnych aspektów jego działalności, identyfikowanie potencjalnego ryzyka związanego z branżę e-commerce oraz doradztwo w zakresie stosowania optymalnych rozwiązań w prowadzonej działalności. 

Opinia prawna obejmuję w szczególności analizę przepisów prawa e-commerce, prawa konsumenckiego, prawa autorskiego, prawa ochrony danych osobowych oraz innych związanych z branżą regulacji. To także analiza istniejących już regulaminów sklepu internetowego pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ocena czy zawierają wszystkie wymagane elementy, w tym przewidziane prawem informacje. W zakresie ochrony danych osobowych to przede wszystkich ocena procedur przetwarzania danych osobowych, wymagań dotyczących zgód i zabezpieczeń technicznych. Ocenie podlegają również regulacje dotyczące procedury zwrotów i reklamacji. 

Doradztwo prawne w branży e-commerce to także działania edukacyjne dla przedsiębiorców i pracowników, zwiększające ich świadomość i pozwalające zrozumieć złożone kwestie prawne. W tym obszarze prowadzone są szkolenia i warsztaty, podczas których przekazywane są aktualne informacje dotyczące prawa e-commerce, w tym obowiązujące regulacje krajowe i unijne.  

Przedstawione powyżej obszary działania w zakresie prawa e-commerce stanowią jedynie wycinek rzeczywiście prowadzonych spraw z branży nowych technologii. Podejmowane działania każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta oraz prowadzonej przez niego działalności.  
 

Prawo e commerce – dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w prawie e-commerce przynosi wiele korzyści podmiotom prowadzącym działalność handlową online oraz pozwala uniknąć ryzyka związane z niedostosowaniem poszczególnych aspektów działalności do obowiązujących przepisów. Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu prawa e-commerce to gwarancja:

 1. specjalistycznej wiedzy – prawo e-commerce podlega dynamicznemu rozwojowi, co przekłada się na częste zmiany w regulacjach prawnych. Obsługa prawna w obszarze e-commerce zapewnia wiedzę na temat specyfiki branży, najnowsze regulacje, obowiązujące standardy oraz wyzwania związane ze sprzedażą online. Pozwala to na dostosowanie usług do konkretnej, indywidualnej sytuacji lub problemu klienta i dobór optymalnych rozwiązań dedykowanych dla danej branży i profilu działalności. 
 2. tworzenia regulaminów sklepów i polityki obsługi klienta – działanie w tym obszarze skierowane jest do podmiotów prowadzących sklepy internetowe. Wiedza w przedmiocie aktualnych regulacji pozwala na opracowanie regulaminu sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie w aspekcie ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych oraz innymi przepisami branżowymi. Zapisy dostosowane są do specyfiki konkretnego sklepu, uwzględniając jego charakterystykę, ofertę oraz specjalnie wymagania prawne związane z rodzajem sprzedawanych produktów lub świadczonych usług; 
 3. Obsługa w zakresie prawa e-commerce to również tworzenie polityki obsługi klienta zawierającej zestaw zasad, procedur i standardów postępowania w relacji z klientem. Ma to na celu zapewnienie skutecznej i profesjonalnej obsługi klientów oraz stanowi ważny element budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy. Polityka obsługi klienta obejmuje różne aspekty, takie jak komunikacja, procedury zwrotu i reklamacji, gwarancje, pomoc techniczna czy dostępność kanałów komunikacyjnych 

 4. ochrony danych osobowych – wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga szczególnej uwagi przy tworzeniu regulaminu sklepu internetowego. 
 5. Obszar działalności kancelarii w tym aspekcie obejmuje audyt zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, pomoc w tworzeniu dokumentów, w tym opracowaniu klauzul związanych z ochroną prywatności i danych osobowych klientów, szkolenia pracowników zwiększających świadomość w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także reprezentowanie przed organami nadzoru, w szczególności Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 

 6. ochrony własności intelektualnej – jest to niezwykle istotny aspekt branży e-commerce, w obszarze którego może pojawić się wiele problemów i zagrożeń dla przedsiębiorców. Kancelaria specjalizująca się w e-commerce to pomoc w ochronie tych praw i reprezentacja w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej.
 7. Do głównych działań podejmowanych w tym obszarze należy rejestracja znaków towarowych, pomoc w ustanawianiu, ochronie i zarządzaniu prawami autorskimi do dzieł intelektualnych, jakich jak projekty graniczne, oprogramowanie czy muzyka, tworzenie i negocjacja umów licencyjnych, a także ochrona tajemnic handlowych.

 8. rozwiązywania sporów i udział w negocjacjach – znajomość branży e-commerce pozwala na skuteczne i efektywne prowadzenie negocjacji lub sporów z partnerami biznesowymi lub klientami. Doświadczenie i wiedza pozwalają na wybór najlepszych dla klienta rozwiązań. 
 9. To przede wszystkich doradztwo prawne w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż. Rozwiązywanie sporów na etapie przedprocesowym jest bardziej efektywne i pozwala uniknąć wysokich kosztów postępowania sądowego. Obszar e-commerce to również rozstrzyganie sporów konsumenckich, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji na rynku oraz pomoc w negocjacjach umów handlowych czy partnerskich daje możliwość osiągnięcia korzystnych warunków współpracy. 

 10. aktualizacji prawnych – e-commerce jako jeden z najszybciej rozwijających się obszarów  to dynamiczne i częste zmiany w regulacjach prawnych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Nowe przepisy oraz  rozwój działalności sklepu internetowego wymagają aktualizacji dokumentów regulujących funkcjonowanie platformy. Specjalistyczna wiedza i znajomość aktualnych przepisów pozwoli na ich dostosowanie do obowiązujących norm i standardów.
 11. zapobiegania ryzyku prawnemu i finansowemu – kancelaria specjalizująca się w prawie e-commerce pomaga zidentyfikować potencjalne ryzyko prawne i finansowe związane z prowadzeniem sklepu internetowego lub innej platformy online oraz  opracowanie planu minimalizującego lub eliminującego to ryzyko. Głównymi obszarami praca e-commerce mogącymi generować problemy są prawa konsumenta, ochrona danych osobowych czy spory związane z konkurencją. Obsługa oferowana przez kancelarię obejmuje także odpowiednie sformułowanie klauzul w regulaminie sklepu w celu zminimalizowania ryzyka; 
 12. pomocy w przypadku inspekcji i kontroli – podmioty działające w branży e-commerce mogę być poddawane inspekcji i kontroli ze strony organów nadzoru oraz innych instytucji regulujących działalność sklepu internetowego. Kancelaria e-commerce zapewnia wsparcie na etapie przygotowania do inspekcji – w tym obszarze jest to sprawdzenie czy wszystkie dokumenty i procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami  oraz wstępne ocena potencjalnych problemów i ewentualnych rozwiązań związanych z inspekcją. Wsparcie w trakcie inspekcji to w szczególności reprezentacja przed organami nadzoru, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości – pomoc w opracowaniu planu naprawczego oraz dostosowanie procedur i dokumentacji do aktualnych wymagań;
 13. dostosowania do globalnych standardów – branża e-commerce to regulacje krajowe, jak i międzynarodowe. Działanie na rynku międzynarodowym bez odpowiedniej znajomości obowiązujących przepisów może nieść za sobą ryzyko prawne i finansowe. Kancelaria e-commerce to gwarancja pomocy w dostosowaniu działalności do przepisów i norm obowiązujących w różnych krajach; 
 14.  

 15. edukacji i szkoleń – kancelaria prowadzi działania mające na celu edukację prawną dla przedsiębiorców i ich zespołów, co pozwala na zwiększenie świadomości prawno-biznesowe oraz zminimalizowanie ryzyka popełnianych błędów. 

Współpraca z kancelarią prawną specjalizującą się w branży e-commerce zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i biznesowe, minimalizują ryzyko prawno-finansowe oraz zwiększa pewność działania przedsiębiorstwa w dynamicznym środowisku, jakim jest branża e-commerce. 
 

Adwokat prawo e commerce – skontaktuj się z naszą kancelarią

Podjęcie współpracy z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie e-commerce niesienie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe lub działających w sektorze handlu elektronicznego. Usługi kancelarii dostarczają obsługiwanym podmiotom kompleksowe, profesjonalne wsparcie, zapewniające skuteczne i zgodne z prawem prowadzenie działalności handlowej online.  

Główną korzyścią jaką niesienia ze sobą współpraca z kancelarią specjalizującą się w obszarze e-commerce jest zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria na bieżąco śledzi zmiany w przepisanych dotyczących handlu elektronicznego, co pozwala skutecznie uchronić przedsiębiorców przed negatywnym konsekwencjami prawnymi i finansowymi związanymi z prowadzeniem działalności niezgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

Obsługa przedsiębiorców działających w branży e-commerce to wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności. Głównymi działaniami kancelarii w tym obszarze jest opracowywanie i aktualizowanie dokumentów regulujących funkcjonowanie sklepu internetowego lub innej platformy online, w szczególności sporządzanie regulaminów sklepu, polityki prywatności i zasad ochrony danych osobowych, dostosowując je do zmieniających się przepisów i potrzeb klienta. 

Obszar prawa e-commerce to regulacje kładące szczególny nacisk na ochronę konsumentów. Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur minimalizuje ryzyko potencjalnych sporów z klientami. W przypadku zaistnienia sporu związanego z transakcjami online kancelaria specjalizująca się w prawie e-commerce skuteczne reprezentuje przedsiębiorcę w procesie mediacyjnym, jak i sądowym. Doświadczenie i wiedza z branży pozwala na rozwiązywanie sporów w sposób korzystny dla przedsiębiorcy.   

Świadczona przez kancelarię obsługa prawna zapewnia profesjonalne i indywidualne podejście do klienta. Kancelaria skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, pomagając w przygotowaniu polityk i procedur zgodnych z obowiązującymi regulacjami, w tym RODO. Oferujemy również wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu umów związanych z handlem elektronicznym. 

Rozwiązania proponowane przez kancelarie dostosowane są do rozwijających się technologii w obszarze e-commerce. Oferujemy wsparcie w kwestiach związanych z umowami na oprogramowanie, bezpieczeństwem online czy zagadnieniami technologicznymi.

Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia i wsparcia kancelarii specjalizującej się w prawie e-commerce. Pozwoli to skoncentrować się na rozwoju biznesu, jednocześnie mając pewność zadbania o kwestie prawne prowadzonej działalności.

1 + 5 =

adwokat Marcin Malinowski

+48 791 35 16 09

adwokat@marcinmalinowski.pl
zobacz profil

* W trosce o Państwa wygodę i czas, proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej.

adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Kraków