Prawo nieruchomości Warszawa

Prawo nieruchomości Warszawa to dziedzina prawa regulująca kwestie związane z własnością, użytkowaniem i obrotem nieruchomościami. Przepisy te obejmują szeroki zakres zagadnień od nabycia nieruchomości, poprzez użytkowanie, aż po transakcje i spory z nią związane. Prawo nieruchomości regulują liczne akty prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego – kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz inne, jak ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym czy ustawa o ochronie praw lokatorów.
 

Działania podejmowane z zakresu prawa nieruchomości

Kancelaria prawa nieruchomości Warszawa oferuje szereg usług obejmujących szeroki zakres działań związanych z nieruchomościami. Do najczęściej prowadzonych przez prawników spraw należą:

 1. doradztwo prawne dotyczące nieruchomości – w ramach tego zakresu usług udzielane są porady prawne oraz podejmowane czynności związane z prawem nieruchomości; działania w tym obszarze mają na celu wspieranie klientów w zrozumieniu i rozwiązaniu różnorodnych kwestii prawnych związanych z nieruchomością;
 2. Do podstawowych czynności podejmowanych w zakresie doradztwa prawnego należy analiza dokumentów związanych z nieruchomościami, takich jak umowy, tytuły własności, księgi wieczyste, jak również udzielanie porad w zakresie praw hipotecznych, w tym przy zabezpieczaniu kredytów hipotecznych;

 3. przygotowanie umów i dokumentów – w tym zakresie kancelaria podejmuje się sporządzenia różnorodnych umów i dokumentów regulujących różne aspekty posiadania, zarządzania, użytkowania i transakcji związanych z nieruchomościami;
 4. W polskim systemie prawnym umowa sprzedaży nieruchomości musi zostać zawarta na piśmie w formie aktu notarialnego. Uprzednio możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia pełnej umowy w przyszłości. Usługi kancelarii na tym etapie pozwalają na ustalenie korzystnych warunków sprzedaży lub nabycia nieruchomości.

  Poza tym kancelaria prawa nieruchomości warszawa zajmuje się sporządzaniem takich umów jak umowa przedwstępna, umowa najmu nieruchomości, umowa dzierżawy czy umowy dotyczące korzystania z nieruchomości, w tym umowa użytkowania lub służebności.

 5. uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – działania w tym zakresie mają na celu ustalenie, uregulowanie i zabezpieczenie prawnego statusu danej nieruchomości.
 6. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości jest kluczowe dla zapewnienia pewności prawnej i uniknięcia problemów w przyszłości. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy dana nieruchomość nie posiada księgi wieczystej lub informacje w niej zawarte są niezgodne z aktualnym stanem faktycznym. W takim przypadku konieczne jest podjęcia działań zmierzających do zaktualizowania stanu prawnego nieruchomości, m.in. poprzez założenie księgi wieczystej lub uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 7. sprawy dotyczące zniesienia współwłasności – zniesienie współwłasności ma na celu rozwiązanie sytuacji, gdy kilka osób jest właścicielami tej samej rzeczy.
 8. Współwłasność może być zniesiona zarówno w postępowaniu sądowym, jak również w trybie umownym. Kodeks cywilny wyróżnia trzy sposoby zniesienia współwłasności – podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych oraz sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży.
  W tym obszarze kancelaria zajmuje się kompleksowym, profesjonalnym przygotowaniem wniosku i dalszych pism w sprawie, w także reprezentowaniem klienta podczas rozprawy sądowej. Usługi kancelarii obejmują także mediacji i negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszego dla klientów rozwiązania.

 9. sprawy o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości – sprawy te dotyczą sytuacji, w której jedna strona korzysta z nieruchomości drugiej strony bez tytułu prawnego, np. umowy najmu. Osoba pozbawiona możliwości korzystania z nieruchomości może dochodzić wynagrodzenia za za bezumowne korzystanie za ten okres.
 10. Kancelaria oferuje w tym zakresie sporządzenie pozwu, a następnie reprezentowanie w toku postępowania sądowego.

 11. reprezentowanie przed sądami i organami administracyjnymi – kancelaria prawa nieruchomości warszawa zapewnia profesjonalne zastępstwo w sprawach sądowych oraz przed organami administracyjnymi.
 12. W zakresie sporów sądowych prawnik bierze udział w sprawach dotyczących nieruchomości, takich jak spory sąsiedzkie, spory o własność, zniesienie współwłasności, jak również uregulowanie kwestii związanych z prawem własności, w tym założenie księgi wieczystej lub uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i inne. Celem udziału prawnika w postępowaniu sądowym jest obrona interesów klienta, zarówno w sprawach skierowanych przeciwko niemu, jak również wytoczonych z jego powództwa.

  Reprezentacja przed sądem obejmuje w szczególności sporządzenie wniosku lub pozwu oraz dalszych pism w sprawie, udział w rozprawach sądowych, mediacji i innych czynnościach podejmowanych w sprawie. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia to także sporządzenie apelacji i reprezentacja przed sądem drugiej instancji

  Z kolei reprezentacja przed organami administracyjnymi to w szczególności sprawy związane z planowaniem przestrzennym i uzyskaniem pozwoleń na budowę, w tym decyzji środowiskowych, sporządzanie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych związanych z nieruchomościami, a także kwestie związane z użytkowaniem gruntów, zmianami zagospodarowania przestrzennego i inne.

  Do podstawowych zadań kancelarii należy składanie wniosków do organów administracyjnych, a w przypadku decyzji niekorzystnych dla klienta sporządzanie i wnoszenie odwołań i skarg. Usługi kancelarii obejmują także reprezentację klienta podczas postępowań administracyjnych.

 13. udzielanie porad prawnych dotyczących prawa budowlanego – porady w zakresie prawa budowlanego obejmują szeroką gamę zagadnień związanych z kwestiami dotyczącym planowania przestrzennego, uzyskania pozwolenia na budowę i pomoc w opracowaniu wniosku, doradztwo prawne w zakresie zmiany przeznaczenia nieruchomości, pomoc prawna w sporach dotyczących prawa budowlanego.
 14. Kancelaria prawa nieruchomości warszawa podejmuje się również sporządzenia i analizy umów deweloperskich, oceny zapisów umowy pod kątem ochrony interesu klienta, a także doradztwo w zakresie praw kupującego w ramach umowy deweloperskiej.

 15. udzielanie porad prawnych dotyczących podatków od nieruchomości – usługi skierowane są do właścicieli nieruchomości, inwestorów i osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z nieruchomości. Pomoc w tym aspekcie pozwoli uniknąć problemów związanych z niewłaściwym rozliczeniem podatków od nieruchomości oraz zminimalizować obciążenia podatkowe związane z transakcjami.
 16. W tym obszarze prawnik nieruchomości warszawa podejmuje analizę zasad opodatkowania nieruchomości, pomoc w ocenie czy dana nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a także optymalizacją obciążeń podatkowych związanych z podatkiem od nieruchomości.

 

Prawo nieruchomości Warszawa – dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

Kancelaria prawa nieruchomości Warszawa oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie wszelkich spraw związanych z nieruchomościami. Nasz zespół prawników specjalizuje się w obszarze prawa nieruchomości, co pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

Kancelaria posiada szeroką wiedzę w zakresie aktów prawnych dotyczących prawa nieruchomości, w tym prawa budowlanego, prawa deweloperskiego oraz innych dziedzin związanych z nieruchomościami. Przekłada się to na skuteczną ochronę interesów klienta w przypadku zaistnienia problemów prawnych związanych z nieruchomościami oraz znajomość rozwiązań prawnych przewidzianych w przepisach.

Oferujemy profesjonalne podejście na każdym etapie sprawy, zapewniając obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Pierwszy etap współpracy z kancelarią obejmuje dokładną analizę sprawy, zrozumienie problemu klienta oraz identyfikację kluczowych kwestii prawnych związanych z nieruchomościami. Jako profesjonaliści w dziedzinie prawa nieruchomości oferujemy pełen zakres usług prawnych obejmujący doradztwo, opracowywanie i sporządzenia umów, rozwiązywanie sporów, reprezentację w postępowaniu sądowym i przed organami administracyjnymi.

Profesjonalne podejście obejmuje przejrzystość w kwestiach finansowych. Kancelaria każdorazowo przekazuje kompletne informacje na temat kosztów usług prawnych, opłat związanych z prowadzeniem sprawy oraz wszelkich potencjalnych kosztów jakie mogą pojawić się w toku prowadzenia sprawy.

Kancelaria zorientowana jest na długofalową współpracę, dlatego od początku dba o ustalenie jasnych, zrozumiałych warunków współpracy i zapewnia skuteczną komunikację z klientem, co przekłada się na budowanie relacji z klientem opartej na zaufaniu. Obejmuje to w szczególności informowanie klientów o bieżącym stanie sprawy i podjętych przez sąd lub organy czynnościach, przekazywanie informacji w sposób przystępny dla klienta oraz udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się w toku sprawy.
 

Kancelaria nieruchomości MM Legal – skuteczność doświadczenie

Prawo nieruchomości obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak prawo własności, umowy dotyczące nieruchomości, prawo budowlane, planowanie przestrzenne, podatki od nieruchomości czy kwestie związane z dziedziczeniem. Rozbudowane regulacje to również liczne zawiłości prawne. Różnorodne kwestie w zakresie nieruchomości, złożone i obszerne przepisy oraz ich częste zmiany sprawiają, że obszar ten może być trudny do zrozumienia dla osoby nieposiadającej specjalistycznej wiedzy prawniczej.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa nieruchomości, co przekłada się nie tylko na wiedzę w zakresie przepisów prawa, ale również mechanizmów obowiązujących na rynku nieruchomości. Zapewnia to profesjonalne oraz efektywne doradztwo przy nabywaniu nieruchomości, prowadzeniu spraw o roboty budowlane czy w kwestiach związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Kancelaria prowadzi liczne sprawy z zakresu prawa nieruchomości Warszawa. Nasz usługi dostosowane są do najbardziej wymagających klientów – zarówno osób fizycznych, jak również podmiotów gospodarczych. Zapewniamy indywidualne podejście oraz dobór rozwiązań prawnych dostosowanych do potrzeb i interesów klienta.

Doświadczenie kancelarii prawa nieruchomości jest kluczowe na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych, zapewniając kompleksowe doradztwo prywatnym inwestorom, reprezentację, analizę dokumentów oraz ochronę interesów klientów działających w branży nieruchomości. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie dają pewność, że proces inwestycyjny będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Prawnik nieruchomości Warszawa – skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią prawa nieruchomości Warszawa. Oferujemy kompleksową, profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zapewniamy wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie prawa nieruchomości oraz rozeznanie w aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Każda sprawa jest unikalna, dlatego zawsze podchodzimy do niej z pełnym zrozumieniem i zaangażowaniem. Podejmowane przez kancelarie działania cechuje profesjonalizm i dokładność, a każda sprawa traktowana jest ze starannością.

Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Warszawy. Prowadzimy sprawy zarówno na terenie Warszawy, jak i w całej Polsce. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w jakiejkolwiek sprawie związanej z nieruchomościami, zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Zespół specjalistów odpowie na pytania, udzieli fachowych porad prawnych oraz zaoferuje kompleksową pomoc w rozwiązaniu wszelkich sporów. Gwarantujemy współpracę opartą na profesjonalizmie, zaufaniu i skuteczności.

7 + 1 =

adwokat Marcin Malinowski

+48 791 35 16 09

adwokat@marcinmalinowski.pl
zobacz profil

* W trosce o Państwa wygodę i czas, proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej.

adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Kraków