Prawo handlowe Warszawa

Prawo handlowe to gałąź prawa regulująca stosunki prawne pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz obejmująca wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Jego głównym celem jest zapewnienie klarownych zasad funkcjonowania na rynku gospodarczym przedsiębiorców i konsumentów, regulowanie relacji handlowych, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochrona interesów stron transakcji handlowych. Do najważniejszych obszarów prawa handlowego należą regulacje dotyczące umów handlowych, prawo spółek handlowych, ochrona konkurencji, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, ochrona danych osobowych oraz prawo ochrony konsumentów. 
 

Zakres działalności prawa handlowego

Prawo handlowe stanowi zespół norm prawnych regulujących stosunki związane z obrotem gospodarczym i działalnością prowadzoną przez przedsiębiorców. Głównymi źródłami prawa handlowego są kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych, a także Konstytucja, ustawy szczególne, porozumienia międzynarodowe, orzecznictwo sądowe oraz prawo zwyczajowe.  

Prawo handlowe Warszawa obejmuje głównie takie obszary jak:

 1. Prawo spółek – to część prawa handlowego regulująca organizację, funkcjonowanie i relacje między uczestnikami spółek. Przepisy kodeksu spółek handlowych wyróżniają spółki osobowe, to jest: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo – akcyjną oraz spółki kapitałowe, to jest: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. 
 2. W ramach przedmiotowego obszaru kancelaria zajmuje się w szczególności procedurą zakładania i rejestracji spółek, bieżącą obsługą spółek handlowych, w tym obsługą zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także rozwiązywaniem i likwidacją spółek. 

 3. Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej – działania podejmowane w tym obszarze mają na celu w pierwszej kolejności wybór formy prawnej przedsiębiorstwa dostosowanej do jej przedmiotu i charakteru. Obsługa prawna obejmuje złożenie dokumentów do odpowiedniego rejestru – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub Krajowego Rejestru Sądownictwa (KRS) dla spółek, a także zgłoszenie do innych instytucji państwowych. 
 4. Umowy handlowe – obsługa prawna podmiotów gospodarczych w tym obszarze obejmuje przede wszystkim profesjonalną pomoc przy sporządzeniu i zawieraniu umów handlowych, negocjowaniu i optymalnym kształtowaniu warunków umów, a także ich egzekwowaniu. 
 5. Ponadto przewiduje analizę istniejących umów handlowych pod kątem oceny ich zgodności z prawem, zidentyfikowania niekorzystnych zapisów oraz modyfikację w celu optymalizacji warunków umowy. 

 6. Odpowiedzialność prawna przedsiębiorców – ten obszar prawa handlowego obejmuje szereg reguł prawnych określających zakres odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności odpowiedzialność cywilną, kontraktową, deliktową oraz karną. 
 7. W ramach odpowiedzialności prawnej przedsiębiorców prowadzone są w szczególności postępowania sądowe dotyczące roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz szkody poniesionej na skutek działania przedsiębiorcy, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Obsługa prawna obejmuje także reprezentację w postępowaniach karno-skarbowych. 

 8. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – w ramach tego obszar prawa handlowego świadczona jest pomoc prawna w zakresie udzielania porad dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym opracowania planów naprawczych, negocjacji z wierzycielami oraz podejmowanych innych działań mających na celu przywrócenie płynności finansowej podmiotu gospodarczego, w szczególności sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wniosku o zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego, a także reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

 

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa handlowego? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług kancelarii świadczonych w zakresie prawa handlowego Warszawa. Zespół doświadczonych prawników specjalizuje się w zakresie prawa handlowego, oferując kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Specjalizacja w zakresie prawa handlowego gwarantuje wiedzę oraz doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z zakładaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Podejmowane działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz uwzględniają specyfikę branży, a przyjęte rozwiązania prawne mają charakter spersonalizowany. 

Kancelaria zapewnia pomoc w przygotowaniu, negocjowaniu oraz analizie umów handlowych. Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych zapewnia profesjonalne i kompleksowe zabezpieczenie interesów klienta oraz zminimalizowanie ryzyka prawnego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Świadczona przez kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa handlowego Warszawa obejmuje zakładanie i rejestrację spółek handlowych oraz ich bieżącą obsługę, w tym przygotowywanie dokumentów, zarządzanie strukturą organizacyjną oraz doradztwo w zakresie podejmowania kluczowych decyzji korporacyjnych. Pomoc kancelarii prawa handlowego jest niezbędna przy wyborze odpowiedniej formy prawnej, przygotowaniu dokumentacji rejestrowej i spełnieniu wszelkich formalności.

W ramach świadczonych usług kancelaria zapewnia pomoc w zakresie sporządzania, zawierania, negocjowania i analizowania umów gospodarczych. Wiedza i doświadczenie zapewniają maksymalne zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy oraz wybór rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.  

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ta część prawa handlowego obejmuje szereg złożonych przepisów, mogących sprawiać trudności w ich właściwym zrozumieniu i zastosowaniu. Specjalistyczna wiedza prawnicza pozwoli odpowiednio skorzystać z rozwiązań przewidzianych prawem.  

Podejmujemy aktywne i skuteczne działania w zakresie reprezentacji przed sądem, instytucjami państwowymi, organami ścigania oraz organami administracyjnymi. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy. 

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię to także dostęp do najnowszych informacji prawnych oraz wiedza na temat aktualnych przepisów. Zespół doświadczonych prawników na bieżąco śledzi zmiany w przepisanych prawnych oraz orzecznictwie, co pozwana na przekazywanie i wdrażanie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi regulacjami. 

Skorzystanie z pomocy prawnej kancelarii prawa handlowego Warszawa pozwoli jak najlepiej zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa, zminimalizować ryzyko prawne, podejmować działania zgodne z przepisami prawa oraz umożliwi skupienie się na efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. 
 

Prawo handlowe Warszawa – dla kogo przeznaczona jest nasza oferta?

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa handlowego Warszawa na rzecz polskich i zagranicznych pomiotów. Obsługa prawna bieżącej działalności podmiotu gospodarczego jest skierowana w szczególności do:

 1. Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – pomoc prawna w zakresie prawa handlowego skierowana do podmiotów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą skupia się w szczególności na udzielaniu porad dotyczących prowadzenia działalności, w tym, proponowaniu optymalnych rozwiązań dedykowanych dla danej branży oraz dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb klienta, pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, sporządzaniu, negocjowaniu oraz analizie istniejących już umów handlowych, jak również rozwiązywania sporów; 
 2. Spółek handlowych – usługi kancelarii dedykowane są do podmiotów działających w ramach każdej z form spółek prawa handlowego – wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszy spółki akcyjnej. 
 3. Obsługa prawna tych podmiotów dotyczy w szczególności pomocy przy zakładaniu i rejestracji spółki, sporządzaniu umowy spółki, reprezentacji przed organami spółki, jak również rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami. Obejmuje także prowadzenie postępowań w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania i likwidacji spółki oraz wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru. 

 4. Podmiotów działających na rynku jako kupujący i sprzedawcy – zakres świadczonych przez kancelarię usług obejmuje w szczególności pomoc w zakresie negocjacji i zawieraniu umów handlowych, jak również rozwiązywania sporów z kontrahentami. 

Ponadto kancelaria świadczy usługi na rzecz podmiotów, które utraciły płynność gospodarczą, co doprowadziło do konieczności ogłoszenie upadłości lub przeprowadzenia restrukturyzacji. W tym obszarze świadczone są kompleksowe usługi obejmujące analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia upadłości, w tym sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości, sprawozdanie finansowe, listę wierzytelności, dokumentację dotyczącą majątku i zobowiązań. 

Na dalszym etapie postępowania upadłościowego to również reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem, w tym kontrolowanie przebiegu postępowania, zapewnienie przestrzegania terminów, złożenie wymaganych dokumentów, a także kontakt z wierzycielami, syndykiem i innymi uczestnikami postępowania upadłościowego. 

Kancelaria analizuje sytuację finansową i organizacyjną przedsiębiorstwa również pod kątem możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji. W tym zakresie opracowywany jest plan restrukturyzacyjny, wdrażana jest optymalizacja struktury kosztów, reorganizacja struktury organizacyjnej oraz renegocjacja zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa. 

Pomoc prawna w zakresie prawa handlowego jest istotna z uwagi na obszerność regulacji prawnych, częste zmiany w przepisach oraz liczne rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorców, jakie przewidział ustawodawca. Bieżąca obsługa prawna, monitorowanie oraz aktywny udział w postępowaniach sądowych, profesjonalne i kompleksowe przygotowywanie dokumentów, analiza i negocjowanie optymalnych warunków umów dają gwarancję ochrony interesów klienta oraz zmniejszają ryzyko negatywnych następstw dla przedsiębiorstwa. 
 

Dlaczego prawo handlowe jest istotne?

Prawo handlowe to jedna z fundamentalnych gałęzi prawa, wywodząca się z prawa cywilnego, stanowiąca odpowiedź na potrzebę odrębnego uregulowania relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Utworzenie norm prawa handlowego stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania rynku gospodarczego, zapewnia ochronę wszystkich podmiotów gospodarczych oraz wspiera rozwój przedsiębiorstw. 

Prawo handlowe to zbiór norm prawnych określających szczegółowe zasady zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw. Ustawodawca przewiduje konkretne formy prowadzenia działalności gospodarczej, reguluje prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, ustala zasady konkurencji oraz zakres odpowiedzialności prawnej przedsiębiorstwa. 

Prawo handlowe to również przepisy przewidujące ochronę interesów stron umów handlowych i zapewniające równość w relacjach między przedsiębiorcami. Regulacje te w szczególności określają konkretne formalności wymagane przy zwieraniu umów handlowych oraz stawiają wymóg precyzyjnego i zrozumiałego formułowania postanowień umowy. Chronią przed nieuczciwymi praktyki konkurencyjnymi, takimi jak wprowadzenie w błąd, naruszenie tajemnicy handlowej czy nadużycie pozycji dominującej na rynku. 

Prawo handlowe reguluje również zasady wykonywania umów handlowych, a w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania przewidują odpowiedzialność przedsiębiorcy. W tym zakresie to w szczególności roszczenia z tytułu odszkodowania lub kary umownej, jak również możliwość odstąpienia od umowy. 

Przepisy prawa handlowego przewidują również procedury rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami. Ustawodawca przewidział szereg mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów, takich jak mediacja lub arbitraż, które przyczyniają się do szybkiego i skutecznego rozwiązywania konfliktów między stronami umowy.

Istotnym elementem prawa handlowego jest również ochrona konsumentów, którzy mogą być narażenia na niewłaściwe praktyki ze strony przedsiębiorcy, jako silniejszej strony umowy. Przepisy prawa handlowego nakładają na przedsiębiorców liczne obowiązki przy zawieraniu umów handlowych z konsumentami, w tym konieczność zrozumiałego formułowania postanowień umowy, przekazywania pełnych i klarowanych informacji na temat produktów lub usług przed zawarciem umowy. Jednocześnie regulacje to zakazują nieuczciwych praktyk w relacji z konsumentem, mogących wprowadzić w błąd lub wprowadzających dezinformacje. 

W zakresie ochrony konsumentów prawo handlowe to również przepisy przewidujące możliwość odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji oraz możliwość skorzystania z gwarancji i rękojmi. Podobnie w tym obszarze ustawodawca przewidział sposoby polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności mediację. 

Przepisy prawa handlowego ustanawiają również standardy postępowania na rynku gospodarczym. Zapewniają uczciwą i bezpieczną przestrzeń handlową oraz chronią interesy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Z kolei przewidziane przez ustawodawcę przepisy dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców, postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego zapewniają ochronę interesów wierzyciela. 

Prawo handlowe regulowane jest zarówno przez przepisy krajowe, jak i międzynarodowe. Ze względu na rozwijający się handel międzynarodowy, przepisy te ściśle ustalają zasady związane z eksportem i importem towarów, płatnościami międzynarodowymi i rozwiązywaniem sporów transgranicznych.

Przepisy prawa handlowego dotyczą wielu aspektów życia codziennego, dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Prawo handlowe reguluje szeroki zakres kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawieraniem umów handlowych i ochroną konsumentów, dlatego ich szczegółowa regulacja jest tak istotna ze względu na prawidłowe funkcjonowanie rynku gospodarczego. 
 

Jakie są zasady prawa handlowego?

Prawo handlowe to jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyodrębniona z prawa cywilnego, stanowiąca zbiór przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą i handlową. Zasady prawa handlowego stanowią fundamentalne reguły dla przedsiębiorców, zapewniające ochronę wszystkich stron uczestniczących na rynku gospodarczym.   

Do najważniejszych zasad prawa handlowego należy zaliczyć: 

 1. Zasadę swobody działalności gospodarczej – zasada ta przewiduje prawo przedsiębiorcy do zakładania, prowadzenia oraz zakończenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa. Polega ona na tym, że podmioty mają prawo wyboru rodzaju działalności, miejsca jej wykonywania, prawo konkurowania na rynku z innymi podmiotami, a także autonomię w podejmowania decyzji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym decydowania o kierunkach rozwoju działalności. 
 2. Zasadę uczciwej konkurencji – celem tej zasady jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Jej głównym aspektami jest zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, zakaz działania na szkodę konkurenta, ochrona dobrej wiary handlowej, zakaz nadużywania dominującej pozycji rynkowej, zakaz praktyk monopolistycznych ograniczających konkurencję na rynku, zakaz stosowania w umowach handlowych klauzul ograniczających konkurencję oraz ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi.
 3. Zasadę odpowiedzialności przedsiębiorcy – zasada ta zakłada, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za działania i decyzje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do podstawowych rodzajów odpowiedzialności przedsiębiorcy należy odpowiedzialność kontraktowa i odpowiedzialność deliktowa. 
 4. Zasadę dokumentacji handlowej – zasada ta nakłada na przedsiębiorę obowiązek rzetelnego prowadzenia i utrzymywania dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 5. Prawo umów handlowych – zasada ta obejmuje szereg regulacji dotyczących zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów w ramach działalności gospodarczej. Do podstawowych aspektów zasady umów handlowych należy m.in. opisana powyżej zasada swobody umów, równości stron, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
 6. Zasadę ochrony konsumentów – zasada ta przewiduje zapewnienie równowagi w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem oraz udzielenie ochrony prawnej słabszej stronie umowy, jaką co do zasady jest konsument. Ta zasada prawa handlowego w szczególności nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przekazywania jasnych i zrozumiałych informacji dotyczących warunków umowy oraz zakazuje podejmowania praktykach uznawanych za nieuczciwe wobec konsumentów. Jednocześnie przepisy dotyczące ochrony konsumentów przyznają im prawo do odstąpienia od umowy, prawo do reklamacji oraz otrzymania naprawy lub wymiany towaru w przypadku wykrycia wad. 
 7. Prawo spółek – zasada ta dotyczy obszaru prawa handlowego, która reguluje warunki i procedury zakładania, funkcjonowania i likwidacji różnych form spółek. To szczegółowe przepisy określające dla każdej ze spółek handlowych konkretne wymagania, w tym minimalny kapitał zakładowy, formę umowy spółki, rejestrację oraz wymagane dokumenty. Prawo spółek określa zasady nadzoru nad spółką, funkcjonowania organów zarządzających, określone prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy. Zawiera także przepisy dotyczące rozwiązania spółek i jej likwidacji. 
 8. Prawo konkurencji i antymonopolowe – zasada ta ma na celu regulowanie uczciwej konkurencji na rynku, zapobieganie praktykom antykonkurencyjnym oraz ograniczenie działań zmierzających do wprowadzenia monopolu lub dominacji na rynku przez pojedyncze podmioty. 
 9. Zasadę zabezpieczania wierzytelności – zasada ta przewiduje szereg działań, które przedsiębiorcy mogą podjąć w celu zabezpieczenia swoich roszczeń wobec kontrahentów, w szczególności istnienia ryzyka niewypłacalności lub opóźnienia w regulowaniu zobowiązań. Do podstawowych instrumentów prawnych przysługujących przedsiębiorcy należą umowy zabezpieczające, w szczególności umowy zastawu, hipoteki oraz poręczenia. 
 10. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – zasada ta przewiduje szczególne regulacje dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, niezdolnych do regulowania swoich zobowiązań. Prawo upadłościowe i restrukturyzacje chroni interesy wierzycieli poprzez uregulowanie procesu postępowania upadłościowego – określenia procedur i etapów postępowania, w tym ogłoszenia upadłości, wyznaczenia syndyka lub zarządcy masy upadłościowej, kolejność spłaty wierzycieli i przysługujące im prawa w przypadku upadłości dłużnika. Ustawodawca przewiduje również możliwość restrukturyzacji, a więc przekształcenia struktury organizacyjnej, finansowej lub operacyjnej w celu poprawny sytuacji finansowej. 

12 + 6 =

adwokat Marcin Malinowski

+48 791 35 16 09

adwokat@marcinmalinowski.pl
zobacz profil

* W trosce o Państwa wygodę i czas, proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej.

adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Kraków