Adwokat Zatrzymanie, Aresztowanie Trójmiasto – KONTAKT

Obsługa prawna firm Warszawa obejmuje szeroki zakres działań, których celem jest zapewnienie pomocy prawnej oraz reprezentowania interesów klienta. Głównymi aspektami obsługi prawnej jest doradztwo prawne, reprezentowanie klientów w postępowaniu przedsądowym (negocjacje, mediacje, arbitraż) i sądowym, sporządzanie dokumentów, a także pomoc przy zawieraniu spółek prawa handlowego i ich bieżąca obsługa. Obsługa prawna firm Warszawa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta oraz ukierunkowana na osiągnięcie najlepszego rezultatu w konkretnej sytuacji. 

Obsługa prawna firm i spółek Warszawa – MM Legal

Kancelaria prawna świadczy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną spółek, której celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania. Usługi skierowane są do podmiotów działających w ramach każdej z form spółek prawa handlowego, a więc wspólników spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo – akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszy spółki akcyjnej. 

Działania podejmowana w ramach obsługi prawnej spółek obejmują w szczególności: 

 1. Zakładanie spółek – stanowi to pierwszy etap kompleksowej obsługi prawnej, która przewiduje pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej dostosowanej do potrzeb klienta, sporządzenie niezbędnych dokumentów, takich jak umowa spółki czy statut, a finalnie zgłoszenie spółki we właściwych rejestrach. 
 2. Przygotowanie dokumentacji prawnej – kancelaria prawna sporządzi odpowiednie dokumenty związane z działalnością spółki, takie jak statuty spółek, umowy handlowe, umowy najmu, umowy z dostawcami, protokoły z posiedzeń organów spółki. 
 3. Zmiany w strukturze spółki – obsługa prawna spółek obejmuje wszelkie zmiany w strukturze spółki, takie jak zmiany w umowie spółki, przenoszenie udziałów lub akcji, zmiany w zarządzie, a także przekształcenia czy likwidacje.
 4. Prawo korporacyjne – usługi prawne przewidują pomoc w zakresie prawa korporacyjnego, regulującego funkcjonowanie organów spółki, odpowiedzialność członków organów, obowiązków informacyjnych oraz zwoływania zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy. 
 5. Prawo podatkowe – doradztwo prawne obejmuje kwestie związane z podatkami, w tym wyjaśnienia mechanizmów prawa podatkowego. W tym obszarze podejmowane są także działania zmierzające do optymalizacji podatkowej oraz reprezentowania spółki przed organami podatkowymi. 
 6. Reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej – w przypadku zaistnienia sporu kancelaria zapewnia udział w postępowaniach sądowych, jak również reprezentowanie przed organami administracji publicznej. 

Ponadto kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną firm. Usługi świadczona na rzecz podmiotów gospodarczych obejmują w pierwszej kolejności procedurę zakładania firmy, a więc wybór odpowiedniej formy prawnej, sporządzenie dokumentów rejestracyjnych, sporządzenie statutów lub regulaminów. 

W toku dalszej współpracy kancelaria adwokacka świadczy bieżące doradztwo prawne, w szczególności w sprawach pracowniczych (w tym zatrudnienie pracowników, przygotowywanie umów i regulaminów pracy, procedurami zwalniania pracowników oraz reprezentacja w sprawach pracowniczych), sporządzaniem i negocjowaniem umów handlowych oraz działaniami w przedmiocie ochrony praw własności intelektualnej. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię to również doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej, przygotowanie deklaracji podatkowych oraz reprezentacja przed organami podatkowymi. 

Przekształcenia spółek 

Obsługa prawa spółek obejmuje pomoc prawną w zakresie przekształcania spółek. Proces ten ma na celu zmianę formy prawnej istniejącej już spółka – może dotyczyć zmiany struktury organizacyjnej, właścicielskiej, kapitałowej lub innych kluczowych elementów funkcjonowania spółki. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna może być przekształcona w inną spółkę handlową. Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu praw i obowiązków oraz substratu ekonomicznego – dotyczy to zarówno przejścia z jednoosobowej działalności gospodarczej na jedną ze spółek prawa handlowego, jak również zmianę spółki osobowej w spółkę kapitałową i odwrotnie. 

Przekształcenie spółek to proces wymagający określonych procedur i formalności przewidzianych prawem. Zazwyczaj rozpoczęcie procesu przekształcenia spółki wymaga decyzji wspólników lub akcjonariuszy podjętej w formie uchwały. Następnie sporządzany jest projekt przekształcenia zawierający szczegółowe informacje dotyczące zmiany formy prawnej, struktury kapitałowej, statutu lub innych kluczowych elementów. 

Kolejnym etapem przekształcenia spółki jest zgłoszenie do właściwego rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć pełną dokumentację dotyczącą przekształcenia oraz formularz zgłoszenia. Zgłoszenie należy również opłacić.  W przypadku spółek kapitałowych informacja o planowanym przekształceniu powinna zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenie w przedmiocie przekształcenia spółki podlega ocenie sądu. Bada on w szczególności, czy planowana zmiana jest zgodna z przepisami prawa oraz czy prawa wspólników lub akcjonariuszy zostały zabezpieczone. Pod uwagę brana jest również sytuacja finansowa spółki – przekształcenie nie może naruszać stabilności finansowej. Niekiedy wymagane będzie uzyskanie opinii biegłego rewidenta oraz przygotowanie raportu finansowego.

W przypadku zgodności planowanego przekształcenia z przepisami prawa oraz spełnienia przewidzianych prawem wymogów sąd rejestrowy zatwierdza przekształcenie spółki w formie postanowienia oraz zatwierdza plan przekształcenia. Konieczne jest również sporządzenie aktu notarialnego potwierdzającego przekształcenie.

Ostatnim formalnym etapem przekształcenia spółki jest aktualizacja wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po aktualizacji wpisu należy poinformować kontrahentów,  pracowników oraz innych zainteresowanych o dokonanej zmianie, jak również dostosować dokumentację, w tym sprawozdania finansowe, do nowej formy prawnej spółki.  

Proces przekształcenia spółki jest skomplikowany i czasochłonny, wymaga starannego planowania, działania zgodnie z przepisami prawa, dopełnienia licznych formalności oraz współpracy z odpowiednimi organami i sądem. W celu efektywnego przeprowadzenia przekształcenia spółki zaleca się skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej celem uniknięcia błędów oraz ułatwienia i zabezpieczenia całego procesu. Pomoc prawna jest szczególnie wskazana w przypadku większych przedsiębiorstw mających liczne zobowiązania, pracowników oraz zasoby finansowe.  

Obsługa korporacyjna Warszawa

Sprawy korporacyjne przedsiębiorstwa obejmują różne aspekty związane z organizacją, zarządzaniem i strukturą korporacyjną danego podmiotu. Obsługa korporacyjna związana jest z zarządzaniem i prowadzeniem spraw przedsiębiorstwa na poziomie korporacyjnym. Pozwala na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz skuteczne zarządzanie i dostosowanie go do zmian panujących na rynku gospodarczym. 

Głównymi aspektami obsługi korporacyjnej są: 

 1. zakładanie i rejestracja spółek – obsługa prawna w tym obszarze obejmuje pomoc przy zakładaniu spółek, wybór i dostosowanie formy prawnej działalności do potrzeb i celów klienta oraz formalną rejestracje podmiotu we właściwych rejestrach; 
 2. tworzenie struktur organizacyjnych podmiotu – obejmuje doradztwo prawne w przedmiocie tworzenia struktur zarządzania i organów korporacyjnych podmiotu zgodnie z przepisami prawa; 
 3. organizacja zgromadzeń lub walnych zgromadzeń w celu podjęcia istotnych decyzji korporacyjnych; 
 4. świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego, w szczególności przygotowanie dokumentów korporacyjnych, opiniowanie umów lub statutów spółek; 
 5. pomoc w procesie fuzji i przejęcia spółki – obsługa prawna w tym aspekcie to w szczególności analiza prawna, przygotowanie i opiniowanie dokumentów, reprezentacja podczas negocjacji; 
 6. reprezentowanie w toku postępowań sądowych – obsługa prawna w tym obszarze zakłada udział w sporach sądowych o charakterze korporacyjnym, w szczególności sporach między wspólnikami lub akcjonariuszami oraz spraw o odwołanie zarządu; 
 7. doradztwo w zakresie spraw pracowniczych – obsługa prawna w tym aspekcie dotyczy tworzenia umów o pracę, regulaminów pracy oraz innych dokumentów pracowniczych, a także reprezentację przedsiębiorstwa w sporach sądowych z pracownikami. 

Obsługa korporacyjna w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę może się różnić. Jej podstawowym celem  jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ochrona interesów przedsiębiorstwa, minimalizacja ryzyka prawo-finansowego i utworzenie prawidłowej struktury korporacyjnej w celu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. 

Obsługa prawna przedsiębiorstw w Warszawie – jak przebiega współpraca?

Obsługa prawna przedsiębiorstwa to szeroki zakres działań i usług prawnych mających na celu zapewnienie funkcjonowania obsługiwanego podmiotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ochronę interesów przedsiębiorstwa oraz minimalizację ryzyka prawnego. To również pomoc w skutecznym rozwiązywaniu sporów, reprezentacja podmiotu przed sądami oraz instytucjami publicznymi

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw kancelaria świadczy następujące usługi:

 1. przeprowadzenie konsultacji i analiza przedstawionych dokumentów – na tym etapie kancelaria prawna zapoznaje się z dokumentami przedsiębiorstwa, w szczególności umowami, polityką firmową, statutami, regulaminami i dokumentacją pracowniczą. Ma to na celu ocenę zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz rozpoznawanie ewentualnych zagrożeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa, takich jak procesy sądowe, kary finansowe lub inne sankcje.  
 2. tworzenie umów i dokumentów – ten element obsługi prawnej obejmuje zapoznanie się z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa celem dostosowania zapisów umowy i dokumentacji do indywidualnych potrzeb oraz celów gospodarczych klienta. Następnie dokonywana jest analiza ewentualnego ryzyka związanego z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi oraz ocena ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Obsługa prawna firm to także udział w negocjacjach i finalne sporządzenie akceptowanej przez obie strony umowy handlowej. 
 3. bieżące doradztwo prawne – na tym etapie monitorowane jest działanie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, udzielana jest pomoc w opracowaniu strategii biznesowych, rozwiązywane są potencjalne spory poprzez negocjacje i udział w mediacji, jak również reprezentację przed sądem; 
 4. ochrona praw własności przedsiębiorstwa – ten element obsługi prawnej jest niezwykle istotny z punktu widzenia zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy i uniknięcie nieuczciwej konkurencji. Najważniejszymi obszarami ochrony jest rejestracja i ochrona znaków towarowych, wystąpienie o uzyskanie patentu, czy ochrona praw autorskich. 

To również podejmowanie działań zmierzającym do zachowania tajemnicy handlowej poprzez wdrożenie środków bezpieczeństwa, zawieranie umów o zachowanie poufności, a także edukacja pracowników na temat zasad obowiązujących w zakresie poufności i korzystania z własności intelektualnej. 

 1. reprezentacja w sądzie, przed instytucjami publicznymi oraz organami administracji publicznej – pomoc prawna obejmuje udział w negocjacjach przedprocesowych i mediacjach, przygotowanie pism procesowych, udział w posiedzeniach sądu, kontrolowanie terminów, przygotowanie świadków, reprezentowanie klienta w postępowaniu apelacyjnym, przygotowanie środków odwoławczych oraz inne aspekty techniczne postępowań;
 2. dostosowanie przyjętych rozwiązań do aktualnych regulacji i przepisów prawa – obejmuje regularne kontrolowanie zmian w przepisach prawa, aktualizację dokumentów prawnych oraz dostosowanie obsługi prawnej do obowiązujących regulacji; 

Skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej przynosi korzyści w postaci zabezpieczenia przedsiębiorstwa, ochrony i efektywnego zarządzania prawnymi aspektami działalności podmiotu. 

Obsługa prawna firm w Warszawie – skontaktuj się z nami!

Obsługa prawna firm Warszawa oferuje kompleksowe, profesjonalne usługi skierowane do wszystkich podmiotów gospodarczych – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów, takich jak wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia. 

Świadczone przez kancelarię adwokacką usługi na rzecz spółek obejmują w szczególności: zakładanie spółek, rejestrację spółek, stałą obsługę prawną, opiniowanie umów oraz szereg innych czynności. Analogiczne działania podejmowane są na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych. 

Skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej przynosi wiele korzyści. Ze względu na nieustanne zmiany w przepisanych prawnych pomoc prawna zapewnia utrzymanie zgodności z obowiązującymi regulacjami, co przekłada się na brak ryzyka w postaci kar i sankcji za podejmowanie działań niezgodnych z prawem. 

Specjalizacja w zakresie praw własności intelektualnej pozwala na podejmowanie działań zmierzających do zabezpieczenia interesu przedsiębiorcy poprzez zabezpieczenie znaków towarowych, patentów, praw autorskich i innych, co zapobiega nieuczciwej konkurencji. 

Stała obsługa prawna zmniejsza ryzyko prawno-finansowe związane z działalnością przedsiębiorstwa. Pomoc w tym zakresie pozwala na uniknięcie sporów i stosowaniu rozwiązań zabezpieczających przed ewentualnymi konsekwencjami. Natomiast w przypadku powstania sporu zapewnia profesjonalną reprezentacje w sprawach gospodarczych. 

Obsługa prawna oferowana przez kancelarie zapewnia pomoc w skutecznych negocjacjach handlowych, a także przygotowaniu i analizie umów pod kątem wyboru optymalnych dla przedsiębiorcy rozwiązań, a także zabezpieczenia przed ewentualnymi sporami. Obejmuje także doradztwo podatkowe, gwarantujące efektywne zarządzanie finansami firmy. 

Wieloletnie doświadczenie w różnych dziedzinach prawa gwarantuje kompleksowe usługi, dostosowane do potrzeb i celów przedsiębiorcy, co przekłada się na skuteczność podejmowanych działań. Usługi prawne świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych pozwoli na zrozumienie struktur rynku, istniejących relacji handlowych, co pozostaje kluczowe dla efektywnego prowadzenia działalności.

9 + 4 =

adwokat Marcin Malinowski

+48 791 35 16 09

adwokat@marcinmalinowski.pl
zobacz profil

* W trosce o Państwa wygodę i czas, proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem pocztyelektronicznej.

adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
adwokat zatrzymanie aresztowanie trójmiasto
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Kraków