NA CZYM POLEGA LIST ŻELAZNY?

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, list żelazny to postanowienie wydawane przez sąd okręgowy, w którym gwarantuje się oskarżonemu, iż nie zostanie zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Innymi słowy – oskarżony, który otrzymał list żelazny pozostanie na wolności do czasu zakończenia sprawy przed sądem. Nie oznacza to jednak, iż list żelazny daje mu pełną swobodę. Z jakimi ograniczeniami musi liczyć się korzystający z niego oskarżony?

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z LISTU ŻELAZNEGO

Z listu żelaznego można skorzystać pod trzema warunkami:

  • stawianie się przed sądem lub prokuratorem na ich wezwanie;
  • nieoddalanie się bez zezwolenia sądu z wybranego miejsca pobytu w Polsce;
  • nienakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań i niepodejmowanie prób jakiegokolwiek innego, nielegalnego wpływania na bieg postępowania.

Poza tym wydanie listu żelaznego można uzależnić od wpłaty poręczenia majątkowego.

W przypadku, gdy oskarżony naruszy te warunki, sąd okręgowy może wydać postanowienie o odwołaniu listu żelaznego – wówczas zwykle orzeka się także zastosowanie tymczasowego aresztowania. Natomiast w przypadku, gdy zostało nałożone poręczenie majątkowe, orzeka się jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa.