Sprawowanie opieki nad dzieckiem napotyka na różnego rodzaju trudności – wśród nich można wymienić np. zmianę miejsca zamieszkania przez jednego z rodziców. Im dalej od miejscowości, w której mieszka dziecko, tym sprawa staje się trudniejsza, jednak sama przeprowadzka nie oznacza zmian w orzeczeniu sądu lub w ugodzie, na mocy której rodzice sprawują opiekę nad swoim dzieckiem. Jak więc wykonywać te ustalenia po zmianie miejsca zamieszkania jednego z rodziców?

Przeprowadzka nic nie zmienia

Warto raz jeszcze podkreślić, że zmiana miejsca zamieszkania przez rodzica nie oznacza jakichkolwiek zmian w zasadach sprawowania opieki nad dzieckiem. Do osiągnięcia takiego skutku niezbędne jest uzyskanie nowego orzeczenia sądu lub „nowelizacja” umowy zawartej przez rodziców – w przeciwnym wypadku wszystko zostaje na dotychczasowych zasadach. Ewentualne koszty czy niedogodności wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania, np. związane z koniecznością dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, ponosi rodzic uprawniony do kontaktów.

Trzeba pamiętać o swoich prawach

Jeżeli jednemu z rodziców utrudnia się po przeprowadzce kontakty z dzieckiem, powinien on dążyć do egzekucji ustalonych zasad. Zawsze warto rozpocząć od prób ugodowego rozwiązania powstałych konfliktów, ale jeśli nie przyniesie to spodziewanych efektów, nie należy zwlekać z wdrożeniem formalnego postępowania przed sądem – jego celem jest nałożenie na utrudniającego wykonywanie kontaktów z dzieckiem kar finansowych do czasu zmiany jego postępowania.