Każda budowa toczy się pod okiem specjalistów – ich praca rozpoczyna się już na wstępnym, koncepcyjnym etapie prac. Projekt budowlany może zostać sporządzony jedynie przez osobę posiadającą stosowne wykształcenie oraz uprawnienia. Nie inaczej jest na etapie realizacji samych prac budowlanych zawsze powinny się one toczyć pod nadzorem kierownika budowy. Kim on jest i jakie są jego obowiązki?

Kim jest kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba, która ukończyła stosowne studia z zakresu budownictwa, a więc posiada co najmniej tytuł inżyniera oraz uprawnienia wymagane przepisami prawa. Do ich uzyskania konieczne jest przede wszystkim odpowiednie doświadczenie zawodowe i zdanie stosownych egzaminów. Kierownik budowy wybierany jest przez inwestora, jednak obowiązek jego ustanowienia dotyczy zdecydowanej większości przypadków realizacji robót budowalnych.

Do podstawowych zadań kierownika budowy należy protokolarne przejęcie terenu inwestycji od inwestora, a także jego zabezpieczenie (zgodnie z zasadami BHP) przez cały okres realizacji inwestycji. Na kierowniku budowy spoczywa także odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Jego zadania są zatem znacznie szersze niż samo uzupełnianie dziennika budowy.

Ważne zadania i duża odpowiedzialność – także karna

Trudno zakwestionować fakt, iż na kierowniku budowy spoczywa bardzo duża odpowiedzialność – to on poniesie konsekwencje za jakiekolwiek usterki, niedociągnięcia czy nieprawidłową realizację inwestycji, również wtedy, gdy błędy w tym zakresie nie pojawią się z jego inicjatywy lub nawet bez jego wiedzy. Obejmując funkcję kierownika budowy trzeba zatem podejść do swoich zadań bardzo odpowiedzialnie, w przeciwnym razie trzeba liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz prawną, w tym odszkodowawczą, a w ostateczności i karną – jej zakres zależy od skali naruszeń oraz ich skutków.