Inwestor jest bez wątpienia najważniejszą osobą w całym procesie budowlanym. –to on decyduje o tym, jaki obiekt ma zostać zrealizowany oraz pokrywa wszystkie związane z tym koszty, co z kolei powoduje, że ma prawo wymagać od wykonawcy odpowiedniej realizacji prac. Inwestor posiada jednak nie tylko prawa ustawodawca nałożył na niego szereg obowiązków, których niedopełnienie często prowadzi do fiaska całego przedsięwzięcia budowlanego. Jakie więc obowiązki spoczywają na inwestorze przed rozpoczęciem prac budowlanych?

Załatwienie wszystkich formalności

Podstawowym obowiązkiem inwestora jest dopięcie wszelkich formalności związanych z budową, a więc zgłoszenie prac lub uzyskanie pozwolenia na budowę – bez tego realizacja inwestycji będzie nielegalna, co z kolei może mieć dotkliwe konsekwencje. Oczywiście inwestor nie musi osobiście występować przed właściwymi urzędami – może upoważnić do działania w swoim imieniu np. projektanta, któremu zlecił przygotowanie całej dokumentacji.

Jeżeli na wykonanie danych robót potrzebne jest pozwolenie na budowę, obowiązkiem inwestora jest także zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia prac. Zawiadomienie to musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Przygotowanie placu budowy

Na inwestorze spoczywają także określone obowiązki wobec wykonawcy – musi on przede wszystkim przygotować plac budowy oraz przekazać go firmie lub osobom odpowiedzialnym za wykonanie prac; ponadto inwestor jest zobowiązany do odbioru wykonanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia. Trzeba też pamiętać, że obowiązki te nie powstają automatycznie w momencie stwierdzenia przez wykonawcę, że prace budowlane zostały wykonane; może się przecież okazać, że inwestycję zrealizowano w sposób nieprawidłowy, co z kolei rodzi określone roszczenia po stronie inwestora.