Rozdzielność majątkowa jest wprowadzana pomiędzy małżonkami, na mocy zawartej przez nich umowy, potocznie określanej mianem intercyzy. Jednak obok podstawowej wersji rozdzielności, ustawodawca przewidział także jej specjalny rodzaj – rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Okazuje się, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, pozwalające uniknąć szeregu problemów, zwłaszcza podczas ewentualnego podziału majątku po rozwodzie. Na czym więc ono polega?

Podobieństwa i różnice

Z punktu widzenia przepisów prawa pomiędzy standardową rozdzielnością majątkową a rozdzielnością majątkową z wyrównaniem dorobków, istnieje tylko jedna, ale bardzo istotna, różnica. W drugim ze wskazanych tu przypadków, po ustaniu rozdzielności, a więc z reguły po rozwodzie lub śmierci jednego z małżonków, małżonkowie muszą rozliczyć dorobek pomiędzy sobą lub spadkobiercami zmarłego, czyli przyrost majątku, jaki nastąpił w czasie po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej.

Aby stwierdzić, czy w ogóle istnieje taki dorobek, którego wartość trzeba wyrównać, należy porównać wartość majątku małżonków w chwili podpisania intercyzy z wartością, którą ma on w chwili ustania rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Rozwiązanie ewentualnego problemu?

W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że pomimo istnienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej i tak ze sobą oni współpracują, przyczyniając się tym samym do wzrostu wartości swoich majątków. Wprowadzenie omawianego tu systemu pozwala z góry założyć, że np. w chwili rozwodu małżonkowie nie tylko zachowają swój majątek, ale jeszcze przeanalizują, czy i ewentualnie w jakiej wartości udało się im wypracować dorobek. Rozliczenia z tego tytułu niejednokrotnie pozwalają ominąć spory sądowe dotyczące wzajemnego wpływu małżonków, których przecież formalnie nie łączy ustrój wspólności majątkowej, na pomnożenie posiadanego majątku. Kwestia konieczności dokonania takich rozliczeń jest niejako z góry przesądzona.