Przygotowanie do inwestycji to długi i skomplikowany proces związany nie tylko z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji, ale również z opracowywaniem koncepcji inwestycji – inwestor musi dokładnie wiedzieć, co chce wybudować, jednocześnie pierwotne plany niekiedy ulegają zmianie. W przypadku, gdy do tego dojdzie, już po uzyskaniu pozwolenia na budowę konieczna będzie jego zmiana. Jak załatwić związane z tym formalności?

Tylko istotne odstąpienie wymaga zmiany pozwolenia

Trzeba pamiętać, że nie każda realizacja prac nieobjętych pozwoleniem na budowę lub przeprowadzona niezgodnie z zatwierdzonym projektem wymaga uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu; obowiązek ten pojawia się dopiero wówczas, gdy zmiana ma charakter istotnego odstąpienia. Mamy z nim do czynienia m.in. wtedy, gdy chodzi o:

  • zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego;
  • projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  • zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Ocena, czy planowana zmiana ma charakter istotny, należy do zadań projektanta. Jeżeli dojdzie on do wniosku, że zmiany są nieistotne, zamieszcza w dokumentacji jedynie stosowne informacje.

Stosowna procedura

W przypadkach, w których okaże się, że zmiana ma jednak charakter istotny, konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – wydaje ją ten sam organ, który wydał pierwotne pozwolenie na budowę. Należy przy tym pamiętać, że do wniosku o zmianę pozwolenia należy dołączyć szereg wymaganych przepisami dokumentów. Ich lista jest tym dłuższa, im bardziej skomplikowana jest sama inwestycja oraz zakres planowanych w niej zmian. W praktyce może okazać się, że koniecznym będzie uzyskanie nowego pozwolenia na budowę.

Jeżeli (wbrew obowiązkowi) inwestor nie uzyska zmiany pozwolenia na budowę i samowolnie odstąpi od zatwierdzonego projektu, będzie musiał przeprowadzić postępowanie naprawcze, w ramach którego trzeba uzyskać zatwierdzenie projektu zamiennego.