Zakończenie realizacji prac budowlanych nie oznacza, że inwestor może od razu przystąpić do użytkowania budynku – w tym celu musi zwykle dopełnić określone formalności, związane z koniecznością zgłoszenia finalizacji robót budowlanych lub z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. To, którą ze ścieżek należy wybrać, jest ściśle uzależnione od rodzaju wzniesionego budynku oraz jego przeznaczenia. Warto jednak pokrótce poznać każdą z nich.

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych

Klasycznym przykładem inwestycji, z którą wiąże się konieczność zgłoszenia zakończenia robót, jest budowa domu jednorodzinnego. W takich przypadkach zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia robót, nie wcześniej jednak niż na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia jego użytkowania. Trzeba przy tym pamiętać, że zakończenie prac budowlanych potwierdza ostatni wpis w dzienniku budowy.

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych przekazuje się do nadzoru budowlanego funkcjonującego w ramach właściwego starostwa powiatowego. Do samego zgłoszenia należy dołączyć szereg dokumentów, w tym m.in.:

  • dziennik budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy potwierdzające prawidłowość realizacji prac;
  • mapę geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
  • potwierdzenie wykonania odpowiednich przyłączy i oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.

Pozwolenie na użytkowanie

Bardziej rozbudowane formalności towarzyszą uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie. Jest ono niezbędne w szeregu przewidzianych przez prawo przypadków, a do najczęściej spotykanych należą takie jak wykonanie prac niezgodnie z projektem czy bez wymaganego pozwolenia, a także przystąpienie do użytkowania domu przez zakończeniem robót. O złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zawiadamia się Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną; stosowną kontrolę przeprowadza także nadzór budowlany.