Otrzymałeś niekorzystną decyzję od urzędu skarbowego? To nie oznacza, że od razu musisz się z nią zgodzić. W zależności od okoliczności możesz złożyć odwołanie, zażądać stwierdzenia nieważności lub zaskarżyć decyzję do sądu. Warto to zrobić szczególnie wtedy, gdy masz pewność, że dotarła do Ciebie błędna lub niejasna decyzja podatkowa. Co robić więc, by uniknąć zapłaty i zyskać na czasie?

Rodzaj decyzji podatkowej a sposób działania

Decyzje podatkowe mogą dotyczyć kilku kwestii, de facto nie jest ich mało, otóż mogą np.

 • korygować kwotę podatku do zapłaty;
 • określać sumę nieuregulowanego podatku lub;Decyzja podatkowa – co robić?
 • podsumowywać kontrolę podatkową w firmie.

Sposób postępowania po otrzymaniu niekorzystnej decyzji nie zależy jednak od jej treści, ale od etapu postępowania podatkowego, na którym została wydana oraz zakresu, w jakim przedsiębiorca uznaje ją za błędną.

Powzięcie działania w przypadku błędnych lub niejasnych decyzji jest o tyle opłacalne, że można w ten sposób opóźnić ich wykonanie a docelowo wykluczyć je z porządku prawnego. Standardowo decyzje organów pierwszej instancji wchodzą w życie po 14 dniach od doręczenia, natomiast przy wniesieniu odwołania – dopiero po rozstrzygnięciu sprawy, czyli nawet po kilku miesiącach.

Odroczenie wykonalności nie ma zastosowania jedynie w przypadku decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, o których decyduje naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego na mocy prawa podatkowego, jednak i z tym problemem w pewnych przypadkach można podjąć owocną walkę.

Odwołanie od decyzji podatkowej

Pierwszą rzeczą, którą można zrobić po otrzymaniu niekorzystnej decyzji podatkowej, jest złożenie odwołania – osobiście lub drogą pocztową. Powinny się w nim znaleźć przede wszystkim:

 • powód złożenia odwołania, czyli wyjaśnienie, dlaczego przedsiębiorca się z nią nie zgadza;Decyzja podatkowa – co robić?
 • żądanie, czyli informacja, czy decyzja powinna być uchylona w części, czy w całości,
 • dowody potwierdzające żądanie, czyli argumenty prawne przemawiające za zasadnością odwołania.

Warto użyć jak najmocniejszej argumentacji, ponieważ jeśli odwołanie nie przekona organu, podatek najprawdopodobniej zostanie ściągnięty przymusowo. Silna argumentacja wynika często ze znajomości linii orzecznictwa i dorobku prawnego, który niejednokrotnie przekonuje Organ do zmiany decyzji. Nawet jeżeli Organ nie da się przekonać, swoich racji można dochodzić następnie w sądach administracyjnych.

Ale wróćmy do podstaw. Na wniesienie odwołania ustawodawca przewiduje 14 dni. Termin ten liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji podatkowej. Jeśli ostateczny termin wypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, okres zostaje wydłużony do następnego dnia roboczego. W przypadku wysłania odwołania listem za datę złożenia uznaje się datę na stemplu pocztowym.

Nie ukrywamy, że jest to blog prowadzony przez fachowców z kompetencjami jak adwokat czy doradca podatkowy. Nie ukrywamy również, że istotnie utrudnione zadanie mamy, gdy Klient przychodzi do nas w ostatnich dniach terminu. Dlatego, gdy otrzymasz decyzję poradź się adwokata jak najszybciej. Nie znaczy to, że musisz korzystać z jego usług doradztwa prawnego, czy obrony ale warto zorientować się, co do szans w odwołaniu. Taka porada może być również zdalna, gdyż w tym wypadku liczy się treść decyzji a nie znajomość całej sprawy. Na dokładną analizę przyjdzie czas później.

Co robić, gdy odwołanie jest niemożliwe?

Od niektórych decyzji podatkowych nie ma możliwości odwołania. Są to tzw. decyzje ostateczne. Decyzja ostateczna to np. taka od której nie wniesiono odwołania w terminie.Decyzja podatkowa – co robić?

Można jednak wnioskować o unieważnienie takiej decyzji. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy:

 • decyzję skierowano do osoby niezwiązanej z rozpatrywaną sprawą,
 • zawiera ona wadę, która czyni ją nieważną (szerokie pojęcie wymaga znajomości orzecznictwa);
 • rozpatrywana sprawa została już rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną,
 • decyzję wydał niewłaściwy organ podatkowy,
 • wydanie decyzji nastąpiło bezprawnie lub z rażącym naruszeniem prawa (szerokie pojęcie);
 • wykonanie decyzji oznaczałoby dopuszczenie się czynu karalnego,
 • wykonanie jest niemożliwe (obecnie i w przyszłości).

Co ważne, w przypadku czterech pierwszych przesłanek okres, który upłynął od daty doręczenia decyzji, nie może przekroczyć 10 lat. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej należy złożyć do organu wyższego niż ten, który ją wydał.

W tym wypadku rekomendujemy stanowcze badanie sprawy przez specjalistę. Zapraszamy do kontaktu.

Zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego

Co więc robić, kiedy odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie? Ostatecznym wyjściem jest złożenie skargi do sądu administracyjnego, na co przedsiębiorca lub po prostu podatnik ma 30 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.

Wbrew nazwie, nie należy kierować go bezpośrednio do sądu, lecz do organu, którego działanie się zaskarża. Ma on obowiązek przekazać wniosek do sądu, który rozpatrzy go i wyda wyrok.

Warto wiedzieć, że zaskarżenie decyzji do Sądu, inaczej niż odwołanie, nie powoduje odroczenia jej wykonalności, chociaż może przy złożeniu odpowiednich wniosków formalnych.

Dlatego, jeśli jest to na korzyść zaskarżającego, jednocześnie z wniesieniem zaskarżenia należy wnioskować o wstrzymanie wykonalności decyzji. Wnioskowi powinno towarzyszyć solidne uzasadnienie, wskazujące na trudno odwracalne skutki wykonania decyzji lub związanie z nim niebezpieczeństwo szkody i tu znów kłania się niestety niejednolita linia orzecznicza.

Zapłata podatku zgodnie z decyzją podatkową

W niektórych przypadkach najlepszym wyjściem jest zaakceptowanie decyzji podatkowej i zrobienie tego, do czego zobowiązuje przedsiębiorcę urząd skarbowy. Warto wybrać tę opcję na przykład wtedy, gdy żądana przez urząd kwota jest stosunkowo niewielka lub gdy z góry wiadomo, że szanse na unieważnienie decyzji są niewielkie.

Możliwe jest też zapłacenie podatku ale odwołanie się od decyzji. Ustrzeże to przedsiębiorcę przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, które wynoszą zmiennie ok. 8% w skali roku. Wtedy nawet po zapłacie należności będzie można złożyć odwołanie, a ryzyko naliczenia odsetek zmaleje do zera. Nie zmienia to faktu, że na odwołanie od decyzji administracyjnej mamy 14 dni od jej doręczenia.Decyzja podatkowa – co robić?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wnioskował o odroczenie przed zapłatą należności, ale wniosek został rozpatrzony negatywnie, należy jak najszybciej przelać pieniądze na konto urzędu. W przeciwnym razie, jeśli US sam je zajmie, zostanie naliczona opłata egzekucyjna w wysokości 5% wartości zajętej kwoty. Warto też wnioskować o rozłożenie płatności na raty, by ustrzec się przed sprzedażą majątku i zaciąganiem kredytu, a dodatkowo zyskać na czasie.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Zapraszamy do działu kontakt.

Polecamy również: