Hỗ trợ pháp lý toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực luật tố tụng, thuế và tài chính.

Lut sư Marcin Malinowski chuyên cung cp dch v cho các doanh nhân và cán b qun lý, đồng thi giúp đỡ các cá nhân.
tics.

Lut sư chuyên h tr khách hàng ti tòa án và các th tc kim soát, cũng như h tr giai đon tin xét x (chun b, dàn xếp, kinh doanh) chun b và tiến hành các chiến thut toàn din, bao gm c chiến thut xét x và bào cha.

Ông tư vn và đưa ra các gii pháp trong kinh doanh nhm gim thiu ri ro pháp lý.

Công ty lut này cũng cung cp các dch v pháp lý thường trc cho các doanh nghip.

Các kỹ năng chuyên môn, thường được chứng minh qua các kết quả có thể đo lường, được thể hiện khi đại diện cho khách hàng trước các cơ quan nhà nước, bao gồm thực thi pháp luật, tài chính, kiểm soát, thuế, cũng như những kỹ năng liên quan đến việc xác minh chi tiêu của các quỹ công lập – chuẩn bị cho các công ty lớn, nhỏ cũng như cá nhân trước những thách thức tố tụng tại tòa và thủ tục chuẩn bị cho chúng.

Luật sư Marcin Malinowski không né tránh các vấn đề về thuế, tư vấn cho khách hàng về các vấn đề mà họ phải giải quyết trong cuộc sống và công việc kinh doanh hàng ngày – kết hợp với hỗ trợ chuyên môn trong các cuộc thanh tra và cung cấp dịch vụ bào chữa.

Luật sư cũng tư vấn thành công cho người nước ngoài, giúp họ phát triển và đạt được các dự án kinh doanh trong lĩnh vực, hỗ trợ họ tuân thủ pháp luật được hiểu rộng rãi, tức là sự tuân thủ và thích ứng của doanh nghiệp với luật hiện hành, bao gồm hỗ trợ người nước ngoài trong các vấn đề về cư trú tại Ba Lan.

Các lĩnh vc chuyên môn được phát trin ca lut sư cũng bao gm đại din cho khách hàng trong quá trình t tng:

  • hình sự – tài chính;
  • hình sự;
  • thuế và hành chính, bao gồm cả các quỹ châu Âu, đặc biệt chú trọng đến gian lận thuế và các thách thức về thuế VAT;
  • dân dụng, bao gồm cả kinh tế (ví dụ: xây dựng, giao thông, phát triển,
    luật cạnh tranh không lành mạnh);
  • tội phạm nhân viên văn phòng và các vấn đề liên quan.