DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP

trong lĩnh vực luật, luật tố tụng, luật thuế và luật kinh doanh

ĐẠI DIỆN VÀ BÀO CHỮA

có kinh nghiệm và thẩm quyền để có mặt, đại diện và bào chữa trước các tòa án chung, tòa án hành chính, cơ quan nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan tài chính, Văn phòng Thuế (Hoa Kỳ), Cục Thuế Quốc Gia (KAS), Văn phòng kiểm soát thuế (UKS), Cảnh sát, Cục Điều tra Trung Ương của Trụ sở Cảnh sát Quốc gia (CBŚP), Cơ quan An Ninh Nội bộ (ABW)

HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, BẮT GIỮ, GIAM GIỮ VÀ THẨM VẤN.

hỗ trợ, đại diện, bào chữa, giúp đỡ

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

xem xét và điều chỉnh các dự án và hoạt động của Khách hàng cho phù hợp với pháp luật hiện hành;
giám sát thay đổi

CHIẾN LƯỢC TRƯỚC KHI RA TÒA

các phương pháp trước khi kiện tụng và trước khi thanh tra được thiết kế để chuẩn bị cho một phiên tòa hoặc tránh diễn ra phiên tòa này thông qua sự hợp tác thích hợp với các cơ quan chức năng, cũng như thông qua đàm phán và dàn xếp

THỦ TỤC TỐ TỤNG VÀ AN NINH THUẾ

hỗ trợ toàn diện và xử lý tranh chấp với cơ quan thuế, các Cơ quan Quản lý Thuế và Hải quan Quốc gia và các cơ quan kiểm soát cũng như trước các tòa án hành chính và Tòa án Hành chính Tối cao, tư vấn

CHUẨN BỊ CHO CÁC VỤ KIỆN

xây dựng chiến lược và hỗ trợ theo đuổi các vụ kiện, bao gồm cả việc đảm bảo thắng kiện

HÀNH ĐỘNG BÀO CHỮA

bào chữa và đại diện cho khách hàng trong trường hợp có hành động pháp lý chống lại họ, xây dựng các chiến thuật tố tụng

HỖ TRỢ CÁC NẠN NHÂN TRONG CÁC HÀNH VI TỘI PHẠM

tư vấn pháp lý toàn diện

DCH V H TR TOÀN DIN TI TÒA

V CÁC VN ĐỀ HÌNH S, THUÊ CŨNG NHƯ DÂN S